اسامی نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

ع

عادپور, منصور, دانشگاه شهيدچمران اهواز (Iran, Islamic Republic of)
عامری, حامد, emohammadi02@gmail.com
عباسی, حمیدرضا, دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
عباسی, فاطمه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عباسی, موسی, دانشجوي کارشناسی ارشد هيدروژئومورفولوژي، دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
عبدالله زاده, زهرا, دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بيابانی، دانشگاه فردوسی مشهد (Iran, Islamic Republic of)
عبداللهی‌فرد, ایرج, اداره ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران (Iran, Islamic Republic of)
عبدالملکی, طیبه, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
عصار, سحر, دانشگاه خوارزمی (Iran, Islamic Republic of)
علوی, سید احمد, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
علوی, سید احمد, دانشيار گروه زمينشناسي، دانشکده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
علوی, سید احمد, دانشگاه شهيد بهشتي (Iran, Islamic Republic of)
علوی, مریم, کارشناس ارشد چينه و فسيل، دانشکده علوم، دانشگاه پيام نور تهران (Iran, Islamic Republic of)
علي اشرف زاده, حامد, كارشناسي ارشد دانشکده علوم زمين، پرديس علوم، دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
علي نيا, هادي, دانشجوي کارشناسی ارشد گرایش تکتونیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان (Iran, Islamic Republic of)
علیجانی, حسن, دانشگاه شهید بهشتی تهران (Iran, Islamic Republic of)
علیرضایی, سعید, دانشگاه شهید بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
علیرضایی, سعید, دانشيار دانشکده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
علیرضایی, سعید, استاديار گروه زمينشناسی، دانشکده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتی (Iran, Islamic Republic of)
علیزاده, افسانه, دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقیقات، تهران
علی‌شاهی, عصمت, مدرس آموزشکده معدن نهبندان، خراسان جنوبی (Iran, Islamic Republic of)
علی‌شاهی, عصمت, دانشگاه بیرجند (Iran, Islamic Republic of)
عمادالدین, سمیه, دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران (Iran, Islamic Republic of)
عوض پور, لیلا, دانشگاه تهران

1 - 24 (24)