palette
اسامی نویسندگان
ع
عابدینی, علی, گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران (ایران)
عادپور, منصور, دانشگاه شهيدچمران اهواز (ایران)
عاشوری, علیرضا, گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (ایران)
عامری, حامد, emohammadi02@gmail.com
عباسی, حمیدرضا, دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
عباسی, فاطمه, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
عباسی, موسی, دانشجوي کارشناسی ارشد هيدروژئومورفولوژي، دانشگاه تهران (ایران)
عباسی ورکی, الهام, دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
عبدالله زاده, زهرا, دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بيابانی، دانشگاه فردوسی مشهد (ایران)
عبداللهی‌فرد, ایرج, اداره ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران (ایران)
عبدالملکی, طیبه, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
عبدالهی فرد, ایرج, مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران (ایران)
عبدی, پرویز, دانشکده انرژی های نو و محیط زیست، دانشگاه آزادواحد غرب تهران (ایران)
عبدی نژاد, پرویز, استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان (ایران)
عدالتی منش, سیده نرگس, گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (ایران)
عرب امیری, علیرضا, دانشیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود (ایران)
عرب عامری, علیرضا, دکتري ژئومورفولوژي، دانشگاه تربيت مدرس (ایران)
عزی مند, کیوان, گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
عزیزپور, فرهاد, دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی (ایران)
عزیزی, حسین, گروه مهندسی معدن، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران (ایران)
عزیزی, حسین, گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران (ایران)
عصار, سحر, دانشگاه خوارزمی (ایران)
عقیقی, حسین, گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
علوی, سید احمد, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
علوی, سید احمد, دانشيار گروه زمينشناسي، دانشکده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتي (ایران)

1 - 25 (49)