palette
اسامی نویسندگان
ف
فاتحی, محمد, دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات (ایران)
فاطمي عقدا, سيد محمود, دانشيار گروه زمين­شناسي، دانشگاه خوارزمي (ایران)
فاطمی عقدا, سید محمود, استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی (ایران)
فاطمی عقدا, سید محمود, دانشیار دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (ایران)
فتاحی, مرتضی, دانشیار گروه زلزله شناسی، دانشکده ژئوفیزیک، دانشگاه تهران (ایران)
فتاحی, یلدا, دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
فتح ابادی, ابوالحسن, دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران (ایران)
فتح‌آبادی, ابوالحسن, استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس (ایران)
فتوحی, صمد, گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (ایران)
فرانسيسکو سانتوز, ژوزه, استاديار گروه زمينشناسي، دانشگاه آويرو، پرتغال (پرتقال)
فرج زاده اصل, منوچهر, دانشگاه تربیت مدرس تهران (ایران)
فردوست, فرج‌الله, گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران (ایران)
فرزام, محمد, دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فردوسی مشهد (ایران)
فرشادمهر, محمد امین, گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران (ایران)
فرهادی, ولی الله, دانشگاه شهید بهشتی
فرهادیان, مهین, دانشگاه خوارزمی (ایران)
فرهادیان بابادی, مهین, گروه ژئوشیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (ایران)
فرهمندفر, زهرا, گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌شمال، تهران، ایران (ایران)
فرهی منش, مریم, گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
فروغی, فریبا, دکتري چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
فلاح بگتاش, رقیه, دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
فلاح شمسي, سيد رشيد, دانشيار گروه مديريت مناطق بياباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شيراز (ایران)
فنی, زهره, شهید بهشتی (ایران)
فنی, زهره, دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
فنی, زهره, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)

1 - 25 (33)