palette
اسامی نویسندگان
ف
فاتحی, محمد, دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات (ایران)
فاطمي عقدا, سيد محمود, دانشيار گروه زمين­شناسي، دانشگاه خوارزمي (ایران)
فاطمی عقدا, سید محمود, استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه خوارزمی (ایران)
فاطمی عقدا, سید محمود, دانشیار دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (ایران)
فتاحی, مرتضی, دانشیار گروه زلزله شناسی، دانشکده ژئوفیزیک، دانشگاه تهران (ایران)
فتاحی, یلدا, دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
فتح ابادی, ابوالحسن, دانشگاه گنبد کاووس، گنبد، ایران (ایران)
فتح‌آبادی, ابوالحسن, استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس (ایران)
فرانسيسکو سانتوز, ژوزه, استاديار گروه زمينشناسي، دانشگاه آويرو، پرتغال (پرتقال)
فرج زاده اصل, منوچهر, دانشگاه تربیت مدرس تهران (ایران)
فرزام, محمد, دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فردوسی مشهد (ایران)
فرهادی, ولی الله, دانشگاه شهید بهشتی
فرهادیان, مهین, دانشگاه خوارزمی (ایران)
فروغی, فریبا, دکتري چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
فلاح بگتاش, رقیه, دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
فلاح شمسي, سيد رشيد, دانشيار گروه مديريت مناطق بياباني، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شيراز (ایران)
فنی, زهره, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
فنی, زهره, استادیار گروه جغرافیای شهری، دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
فنی, زهره, شهید بهشتی (ایران)
فنی, زهره, دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
فنی, زهره, گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (ایران)
فهیمی, عباس, کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (ایران)
فياضي, فرج اله, دانشیار، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه خوارزمی (ایران)
فیض نیا, سادات, دانشگاه تهران (ایران)
فیض نیا, سادات, استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج (ایران)

1 - 25 (27)