palette
اسامی نویسندگان
ت
توکلی‌نیا, جمیله, استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
ث
ثروتی, محمد رضا, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
ثقفی, مریم, دانشجوي دکتري اقلیم شناسی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
ج
جانبازقبادی, غلامرضا, استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور (ایران)
جان‌جانه, بتول, کارشناس ارشد آب‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (ایران)
جاويدي مقدم, مريم, دانشگاه فردوسی مشهد (ایران)
جاوید فخر, بیتا, دانشگاه زنجان (ایران)
جلالی, مهسا, دانشگاه تهران (ایران)
جمشیدی بدر, محبوبه, استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور (ایران)
جمور, یحیی, سازمان نقشه برداری کشور، تهران (ایران)
جمور, یحیی, سازمان نقشه برداری کشور (ایران)
جنگی, حسن, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
جوری, حسن, استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور (ایران)
جوكار سرهنگي, عيسي, استاديارگروه جغرافياي دانشگاه مازندران (ایران)
ح
حاتمی نژاد, حسین, دانشگاه تهران (ایران)
حاج علیلو, بهزاد, دانشيار زمين شناسی اقتصادي، دانشگاه پيام نور- مرکز تبریز (ایران)
حاجي, عرفان, دانشگاه گلستان (ایران)
حاجی علی بیگی, حسین, دانشگاه شهید بهشتی (ایران)
حبیبی, حسین, در مقاله نیامده است. (ایران)
حجه فروش نيا, شيلا, كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست (ایران)
حسن زاده, رسول, کارشناس ارشد هيدروژئومورفولوژي، دانشگاه محقق اردبيلی (ایران)
حسن نژاد, علي اکبر, استاديار زمينشناسي اقتصادي، دانشکده علوم زمين، دانشگاه دامغان (ایران)
حسن نژاد, علی اکبر, دانشگاه دامغان (ایران)
حسنوند, وحید, کارشناسي ارشد رسوب‌شناسي و سنگ‌شناسي رسوبي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان
حسين زاده, سيدرضا, دانشيار گروه جغرافيا، دانشگاه فردوسی مشهد (ایران)

126 - 150 (683)