نویسنده = علی بهرامی
زیست چینه نگاری، زیست رخساره‌های کنودونتی نهشته های دونین بالایی-کربنیفر زیرین (می‌سی سی پین) در برش تویه-دروار دامغان، البرز شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.29252/esrj.2021.215146.0

الهه ستاری؛ علی بهرامی؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزاله طاهری


اولین گزارش مهره‌داران دریایی کرتاسه پیشین (سازند داریان) در برش سیوند، شمال شرق شیراز

دوره 10، شماره 3، آبان 1398، صفحه 15-44

10.52547/esrj.10.3.15

علی بهرامی؛ مهدی یزدی؛ حسین وزیری مقدم؛ عبداله قبادی؛ مارتین کوندرات