نویسنده = علیرضا پورخورشیدی
بررسی پتانسیل پوزولانی سنگهای آتشفشانی البرز مرکزی

دوره 1، شماره 4، دی 1389

بهمن رحیم زاده؛ فریبرز مسعودی؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ طیبه پرهیزکار؛ علیرضا پورخورشیدی