نویسنده = مهرداد بهزادی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه کانی شناسی و ژنز کانسار آهن کامو (میمه – اصفهان)

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 244-255

10.52547/esrj.10.1.244

جهانگیر اسماعیلی؛ احمد خاکزاد؛ مهرداد بهزادی؛ منصور وثوقی عابدی


2. بررسی ژئوشیمی عناصر نادر خاکی (REE) کانسارهای مس رسوبی در منطقه نهند- ایوند، شمال تبریز

دوره 4، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 70-85

سیده نرگس ساداتی؛ محمد یزدی؛ مهرداد بهزادی؛ محمد حسین آدابی؛ میرعلی اصغر مختاری