نویسنده = زهره یوسف زاده
تعداد مقالات: 2
1. سنجش سطح کیفیت زندگی با تاکید بر بازآفرینی شهری ازدیدگاه مسئولین شهری (مطالعه موردی: منطقه پانزده شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.214385.0

زهره یوسف زاده؛ *علی نوری کرمانی؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمد مهدی حسین زاده