نویسنده = محمد یزدی
خاستگاه ماگمایی کانه‌زایی Th-REE در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد ژئوشیمیایی و داده‌های ایزوتوپی

دوره 10، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 213-227

10.52547/esrj.10.2.213

غلامرضا میرزابابایی؛ محمد یزدی؛ محمد قنادی‌مراغه؛ مهرداد بهزادی؛ محمدرضا رضوانیان زاده


شناسایی ناهنجاریها و پتانسیلهای احتمالی کانه‌سازی اورانیوم در اکتشافات هیدروژئوشیمیایی منطقه کدکن با استفاده از تحلیل عاملی

دوره 8، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 62-79

مصطفی اسماعیلی و ردنجانی؛ ایرج رسا؛ محمد یزدی؛ کاوه پازند؛ رسول سپهری راد