نویسنده = محسن احتشامی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختاری و جنبشی گستره بین گسل مشا و گسل شمال تهران

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 42-55

مهیا شیرمحمدی؛ سید احمد علوی؛ محمد رضا قاسمی؛ محسن احتشامی