نویسنده = ناصر شفیعی ثابت
تعداد مقالات: 4
1. توانمندسازی ساختاری ذی نفعان روستایی برای مشارکت در فراگرد کارآفرینی با نقش میانجی اثرهای ادراک شده از توسعه کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.214130.0

سمیه یوسفی؛ ناصر شفیعی ثابت