کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
بررسی مهم‌ترین خصوصیات فیزیکوشیمیایی موثر در طبقهبندی واحدهای مارنی استان زنجان با استفاده از تحلیل عاملی

دوره 9، شماره 2، آبان 1397، صفحه 97-113

10.29252/esrj.9.2.97

پرویز عبدی نژاد؛ سادات فیض نیا؛ حمیدرضا پیروان؛ فرج اله فیاضی؛ امیر علی طباخ شعبانی


شناسایی ناهنجاریها و پتانسیلهای احتمالی کانه‌سازی اورانیوم در اکتشافات هیدروژئوشیمیایی منطقه کدکن با استفاده از تحلیل عاملی

دوره 8، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 62-79

مصطفی اسماعیلی و ردنجانی؛ ایرج رسا؛ محمد یزدی؛ کاوه پازند؛ رسول سپهری راد