محاسبه کرنش سه بعدی در پهنه برشی معدن قلعه‌زری (جنوب بیرجند)

راهله غضبانی؛ محمدمهدی خطیب؛ محمدحسین زرین‌کوب

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1389

چکیده
  کانی‌سازی در معدن مس قلعه‌زری بصورت رگه‌ای و داخل شکستگی‌های حاصل از فعالیت پهنه برشی راست‌گرد با امتداد N135 صورت گرفته است. جهت‌گیری عمده شکستگی‌ها به ترتیب در سه راستای مهم NW-SE ، NE-SW و ESE-WNW می‌باشد که مطابق با امتداد غالب گسل‌ها در منطقه و به ترتیب در راستای شکستگی‌های ریدل همسو با پهنه برشی، ناهمسو با پهنه برشی و شکستگی‌های ...  بیشتر