کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تحلیل و ارتقای تاب‌آوری شهرهای ساحلی در برابر مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 117-134

10.52547/esrj.13.1.117

مبینا قلی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ طاهر صفرراد


آشکارسازی تغییر اقلیم با استفاده از شاخص‌های حدی بارش در خراسان بزرگ

دوره 6، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 34-52

محمود احمدی؛ حسن لشکری؛ مجید آزادی؛ قاسم کیخسروی


اثر احتمالی تغییر اقلیم بر عملکرد محصول گندم در استان تهران

دوره 6، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 53-65

علیرضا شکیبا؛ سمانه شب خیز؛ فرشید حشمدار