فراتحلیل کیفی از مقالات علمی ناظر بر شهر-منطقه

الهام عباسی ورکی؛ جمیله توکلی نیا؛ ژیلا سجادی؛ مظفر صرافی

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 201-220

https://doi.org/10.29252/esrj.9.4.201

چکیده
  مفهوم شهر- منطقه به تازگی تبدیل به یک الگوی محبوب در حوزه دانشگاه و سیاست شده، که در تباین با نظریه­هایی چون "مرگ فاصله"،"پایان جغرافیا" و یا ظهور "اقتصاد بی وزن" مطرح شده است. شهر- منطقه به عنوان مکان تجمیع، تشدید، توسعه و رقابت پدیده مطلوبی است که مشخص می­سازد کدام رقابت اقتصادی را می­توان ارتقاء و پرورش داد. از این رو شناسایی زمینه، ...  بیشتر