طبقه‌بندی مورفولوژیکی آبراهه رودخانه تلوار بر اساس روش رزگن و کارایی آن (حد فاصل روستای کچی‌گرد تا حسن‌خان)

مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی؛ شیرین محمدخان؛ انور مرادی

دوره 6، شماره 3 ، شهریور 1394، ، صفحه 1-18

چکیده
  در این پژوهش مورفولوژی رودخانه تلوار یکی از سرشاخه­های اصلی رود قزل اوزن با روش­های مختلف استخراج و بر اساس مدل رزگن در سطح دوم و سوم مورد ارزیابی و طبقه­بندی قرار گرفت. هدف اصلی با توجه به جامعیت مدل، طبقه­بندی و ارزیابی بازه­های آبراهه محدوده مورد مطالعه و در نتیجه درک فرآیندهای موجود و شناخت مورفولوژیک آن است. در این تحقیق جمع­آوری ...  بیشتر