تحلیل روند تغییرات بیشینه سرعت بادهای 120 روزه سیستان با آزمون‌های من-کندال و شیب تخمین سن

اسمعیل پودینه؛ برومند صلاحی؛ محمود خسروی؛ محسن حمیدیان پور

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 114-128

https://doi.org/10.29252/esrj.9.2.114

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی روند تغییرات سرعت باد در ایستگاه سینوپتیک زابل با استفاده از روش‌های ناپارامتری است. دو آزمون من-کندال و شیب تخمین سن جهت تحلیل روند داده‌های سرعت متوسط ماهانه باد و باد بیشینه و فراوانی باد بیشینه در مقیاس ماهانه­ی ایستگاه زابل با دوره مطالعاتی 1963-2014 استفاده گردید. نتایج حاصل از به­کارگیری دو روش ...  بیشتر