برآورد سهم واحدهای زمین‌شناسی به عنوان منابع تولید رسوب معلق رودخانه با استفاده از روش انگشت‌نگاری رسوب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز تول‌بنه، استان گلستان)

میثم صمدی؛ عبدالرضا بهره‌مند؛ علی سلاجقه؛ مجید اونق؛ محسن حسینعلی‌زاده؛ ابوالحسن فتح‌آبادی

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.52547/esrj.10.2.1

چکیده
  شناخت منابع تولید رسوب و تعیین سهم نسبی هریک از این منابع در حوزه­های آبخیز، به منظور تدوین برنامه­های مدیریتی حفاظت آب و خاک و کنترل فرسایش امری ضروری می­باشد. هدف از تحقیق حاضر تعیین سهم نسبی واحدهای زمین­شناسی مختلف در تولید رسوب در حوزه آبخیز تول­بنه در استان گلستان می­باشد. بدین منظور از واحدهای مختلف نمونه­برداری ...  بیشتر