کلیدواژه‌ها = رخساره‌های مورفولوژیک
تعداد مقالات: 1
1. سنجش قابلیت انواع رخساره‌های ژئومورفولوژی در تامین منابع گرد و غبار غرب خوزستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 19-34

10.29252/esrj.11.2.19

نعمت مال امیری؛ سید رضا حسین زاده؛ علیرضا راشکی؛ مهناز جهادی طرقی