زمین شناسی
شیمی پیروکسن در سنگ‌های مافیک بیرونی کمپلکس ماهیرود: تاییدی بر ماگماتیسم جزایر قوسی کرتاسه در شرق ایران

شهریار کشتگر؛ ساسان باقری؛ محمد بومری

دوره 13، شماره 3 ، آبان 1401، ، صفحه 44-59

https://doi.org/10.48308/esrj.2022.101730

چکیده
  کمپلکس آتشفشانی- نفوذی ماهیرود در حاشیه شمال شرقی رشته کوه­های شرق ایران واقع گردیده است. مطالعات همزمان سنگ­­شناسی و ساختاری انجام شده بر روی محصولات ماگمایی کرتاسه و رسوبات پالئوژن پوشاننده کمپلکس ماهیرود که در لبه غربی بلوک افغان جایگزین شده­اند حاکی از تاریخچه تکتونو-ماگمایی پیچیده آن دارد. این پژوهش به بررسی خصوصیات ...  بیشتر