کلیدواژه‌ها = گردشگری
شناسایی و تحلیل پتانسیل‌ها و چالش‌های توسعه گردشگری منطقه ساردوئیه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 237-251

10.52547/esrj.11.1.237

رحمت‌اله منشی‌زاده؛ یعقوب مزارزهی؛ سید رضا حسینی کهنوج؛ لاوین رمضانی


ارزیابی تأثیر گردشگری در توسعه اقتصادی شهر تهران

دوره 10، شماره 3، آبان 1398، صفحه 214-230

10.52547/esrj.10.3.214

محمد پروین؛ محمد تقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


استراتژی‌های توسعه اقتصادی گردشگری ‌جنگ (مورد مطالعه: منطقه قصرشیرین، استان کرمانشاه)

دوره 10، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 72-84

10.52547/esrj.10.2.72

فرزاد میرزایی قلعه؛ رحمت الله منشی زاده؛ جواد اطاعت


ارزیابی قابلیت‌های گردشگری ژئوتوپ‌های سیرجان با استفاده از مدل‌های فاسیلوس و کومانسکو

دوره 8، شماره 4، آبان 1396، صفحه 112-131

امیرحسین حلبیان؛ محسن پورخسروانی؛ سعید نگهبان