نویسنده = مجتبی یمانی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر نو‌زمین‌ساخت بر ژئومورفولوژی گالی‌ها در دشت‌سرهای جنوب البرز شرقی (محدوده گرمسار- سمنان)

دوره 12، شماره 1، بهار 1400، صفحه 131-151

10.29252/esrj.12.1.131

مجتبی یمانی؛ ابوالقاسم گورابی؛ مهران مقصودی؛ صدیقه محبوبی


2. ‌بازسازی تغییرات شبکه هیدروگرافی پیرامون دماوند براساس داده‌های مورفومتری و رسوب‌شناسی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 51-66

10.29252/esrj.11.2.51

ابوطالب محمدی؛ مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سید محمد زمانزاده


3. طبقه‌بندی مورفولوژیکی آبراهه رودخانه تلوار بر اساس روش رزگن و کارایی آن (حد فاصل روستای کچی‌گرد تا حسن‌خان)

دوره 6، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 1-18

مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی؛ شیرین محمدخان؛ انور مرادی


4. تحلیل نقش کانال‌های دیرینه‌ رودخانه‌ جاجرود در مکان‌گزینی محوطه باستانی چالتاسیان در دشت ورامین

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-15

مهران مقصودی؛ سید محمد زمان زاده؛ افسانه اهدائی؛ روح الله یوسفی زشک؛ مجتبی یمانی


5. ژئومورفوتوریسم و توان سنجی ژئومورفوسایت‌های شهرستان سردشت با مقایسه روش‌های کامنسکو و رینارد

دوره 3، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 67-81

مجتبی یمانی؛ انور مرادی؛ محسن برزکار؛ موسی عباسی