دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات آماده انتشار جهت چاپ در شماره های آینده نشریه بر اساس تاریخ ارسال، تاریخ پذیرش و عدم تکراری بودن اسامی نویسندگان به ترتیب چاپ خواهند شد.
1. ارزیابی خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز کسیلیان با مدل ایکونا و استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

حسین اسمعیلی قلزم؛ حسن احمدی؛ ابوالفضل معینی؛ بهارک معتمدوزیری


2. مکان‌یابی محل های مناسب تغذیه مصنوعی آبخوان دشت شریف آباد قم با تأکید بر ویژگی‌های هیدروژئومرفولوژیکی منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

امیر رضا صادقی؛ Seiyed Mossa Hosseini؛ مجتبی یمانی؛ منصور جعفر-بیگلو


3. مدیریت شهری با رویکرد مدیریت سبز مورد پژوهش محله تجریش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

ندا باقری؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


4. زیست چینه نگاری نهشته های پالئوسن -ائوسن بر مبنای روزن داران در جنوب بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

Maryam Motamedalshariati؛ سید ناصر رئیس السادات؛ دکتر محمد وحیدی نیا؛ معصومه موسی خوانی


5. کانی‌شناسی، ژئوشیمی و شرایط تشکیل کانسار مس ابری و رهبری، شمال غرب درونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

افسانه سلطانی؛ فرج الله فردوست


6. پتروژنز و سن سنجی توده‌های گرانیتوئیدی منطقه سِیدال(جنوب شرق بیرجند)، خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

ایمان آرادفر؛ محمدحسین زرین کوب؛ سید سعید محمدی؛ ابراهیم غلامی؛ سون-لین چانگ؛ افسانه رشیدپور


7. چینه نگاری سنگی، زیستی و دیاژنز سازند روته ، در جنوب آمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

علیرضا چگینی؛ دکتر مغفوری مقدم؛ محمد حسین آدابی؛ مسعود لطف پور


8. ارزیابی و تحلیل تأثیر ظرفیت های کارآفرینی بر توسعه متوازن روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان دامغان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

فرهاد عزیزپور؛ فرهاد عزیزپور؛ مریم شامانیان


9. ارزیابی پایداری مسکن با تاکید بر جای پای بوم شناختی (مطالعه موردی:استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

شهره زاهدی؛ اسماعیل پیری؛ شهاب الدین عیسی لو؛ زهره فنی


11. تحلیل ساختاری و بررسی الگوی کانه زایی مس و باریت در شمال خرانق، استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

صلاح یارویسی؛ زهره یاقوتی؛ مینا شورانگیز


12. مطالعات زمین شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی کانسار مس قیصری، غرب ترود، استان سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

شیوا مسکینی سیاهمرد؛ فرج الله فردوست؛ مهدی رضایی کهخائی


13. شناسایی الگوهای جوی مولد سیلاب شهری و شبیه‌سازی رواناب ناشی از آن در شهر میناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

احمد نوحه گر؛ محسن فوزی؛ محمود بهروزی


14. میکروفاسیس، محیط رسوبی و ژئوشیمی رسوبات کرتاسه بالایی در مقطع دمبک کوه اطراف سد لار، شمال شرق تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

دانا شاویسی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی


15. بررسی‌های سطحی و زیرسطحی بر روی زمین‌شناسی و ویژگی‌های سیال کانه‌ساز در اندیس مس پورفیری نیاز، غرب مشکین شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.214928.0

هادی محمدیان؛ علی اصغر کلاگری؛ علی اصغر کلاگری؛ وارطان سیمونز؛ کمال سیاه چشم


16. زمین شناسی، کانه نگاری و ژئوشیمی کانسار آهن 16 ب بافق یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.213476.0

پوریا سلامی؛ افشین اکبرپور؛ محمد لطفی؛ آرش گورابجیری


17. تحلیل تطبیقی ساز و کار بارش‌های پاییز و زمستان جنوب‌غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.213454.0

مریم ثقفی؛ غلامرضا براتی؛ بهلول علیجانی؛ محمد مرادی


18. سنگ‌نگاری، شیمی‌کانی‌ها و شکل‌گیری پریدوتیت در آمیزه افیولیتی حیدرآباد (شرق ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.210477.0

منصور عادل پور؛ هوشنگ پورکاسب؛ علیرضا زراسوندی


19. مطالعه ژئوشیمیایی و کروماتوگرافی گازی بر روی نفت تولیدی به روش پیرولیز آبی از نمونه های شیل نفتی حاوی کروژن نوع II در منطقه قالی کوه لرستان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.213724.0

شهریار کاشی؛ محمدحسین صابری؛ فرامرز هرمزی


20. زیست‌چینه‌نگاری و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های کربونیفر زیرین زون البرز بر مبنای فرامینیفرهای بنتیک و ژئوشیمی ایزوتوپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.214437.0

سیده پروین موسوی طاهر؛ نارام بایت گل؛ نجمه اعتمادسعید؛ مهدی دارائی؛ افشین زهدی؛ جواد ربانی؛ فاطمه محمدزاده


21. تاثیر فرآیندهای دیاژنزی در توزیع واحد‌های مخزنی و غیر مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی اهواز (چاه‌های شماره X، Y،Z )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.209459.0

nastaran Azadbakht؛ محمد حسین آدابی؛ محبوبه حسینی برزی؛ عبدالرضا باوی عویدی


22. نقش منطقه همگرایی بین حاره ‏ای (ITCZ) در تکوین و الگوی گسترش زبانه کم‏فشار سودانی در بارش‏ های فراگیر و شدید جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.214556.0

مهناز جعفری؛ حسن لشکری


23. بررسی تغییرات خود همبستگی فضایی درون دهه ای پرفشار جنب حاره بر روی ایران طی سال های 1979 تا 2018

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.215127.0

محمود احمدی؛ عنایت اسدالهی؛ کبری شجاعی زاده؛ ناهید بازوند


24. ارزیابی توانایی خروجی مدل CanESM2 در شبیه‌سازی پیش بینی‎کننده مشخصه آب و هوا در یاسوج توسط SDSM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.214361.0

محمد حسین جهانگیر؛ ضحی مشیدی


25. بررسی ریزساختارهای کنترل کنندۀ دگرسانی و کانه زایی در کانسار آهن خسروآباد، شمال خاوری سنقر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.214872.0

حامد ابراهیمی فرد؛ حامد ابراهیمی فرد؛ بهزاد مهرابی؛ بهزاد مهرابی؛ مجید قاسمی سیانی؛ مجید قاسمی سیانی


26. ویژگی‌های زمین‌شناسی، کانه‌زایی، ژئوشیمی، و میانبار‌سیال کانسار مس باغ‌ خشک، سیرجان، جنوب‌شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.29252/esrj.2021.212208.0

فائزه یحیی زاده؛ مسعود علی پوراصل


27. بررسی پراکنش و منشا فلزات سنگین در آلودگی خاک زراعی حوضه آبریز بردسیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.29252/esrj.2021.213997.0

راحله هاتفی؛ کمال خدایی؛ فرهاد اسدیان؛ علی اکبر شهسواری


28. پهنه‌بندی فرسایش‌پذیری کناره رود در بالادست رودخانه نکا، استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

10.29252/esrj.2021.215239.0

رضا اسماعیلی؛ دکتر رضا اسماعیلی


29. ژئوشیمی و پترولوژی توده‌های آلکالن سینیتی زیر-زون میانه در محور بستان آباد-هشترود (شمال غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

10.29252/esrj.2021.214566.0

شایسته آزادبخت؛ فریبرز مسعودی؛ وحید احدنژاد


32. بررسی هندسی و تحلیل ساختار بالاجسته کوه‌های تویه‌دروار، (دامنه جنوبی البرز خاوری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.29252/esrj.2021.213407.0

الهه طاهری؛ ابراهیم غلامی؛ علی یساقی


33. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در تشکیل اراضی بدلند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.29252/esrj.2021.213717.0

دکتر حمیدرضا مرادی؛ ولی رضایی؛ مهدی عرفانیان


34. زیست چینه نگاری، زیست رخساره‌های کنودونتی نهشته های دونین بالایی-کربنیفر زیرین (می‌سی سی پین) در برش تویه-دروار دامغان، البرز شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.29252/esrj.2021.215146.0

الهه ستاری؛ علی بهرامی؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزاله طاهری


35. طبقه بندی مارنهای استان زنجان بر اساس خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تحلیل خوشه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.29252/esrj.2021.221417.1020

پرویز عبدی نژاد؛ سادات فیض نیا؛ حمیدرضا پیروان


36. بررسی ارتباط الگوی پیوند از دور دریای شمال- خزر با بارش‌های ایران (مطالعه موردی: استان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.29252/esrj.2021.220011.1000

برومند صلاحی؛ محمود بهروزی


37. تاثیر نوسانات تراز آب دریای خزر بر تغییرات مکانی خطوط ساحلی منطقه شهری نور و رویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.29252/esrj.2021.214984.0

علیرضا شجاعی نوری؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ صدرالدین متولی


38. ارزیابی شکل پادگانه های دریایی دریای عمان (چابهار تا گواتر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

10.29252/esrj.2021.215043.0

علیرضا صالحی پور میلانی؛ مائده اسکندری


40. تبیین تأثیر شاخص‌های سرمایه اجتماعی اهالی محلی بر کارآفرینی گردشگری روستایی (مطالعه موردی: محور گردشگری سلطانیه- غار کتله‌خور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1400

10.29252/esrj.2021.222098.1036

ثریا رفیعی؛ رحمت اله منشی زاده؛ پگاه مرید سادات


41. تحلیل و ارتقای تاب‌آوری شهرهای ساحلی در برابر مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

10.29252/esrj.2021.214862.0

مبینا قلی نژاد؛ مبینا قلی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسین حاتمی نژاد؛ طاهر صفرراد؛ طاهر صفرراد


42. سنجش و ارزیابی قابلیت‌های هم‌افزایی فضایی - اقتصادی مناطق کلان‌شهری مورد پژوهی: منطقه کلان‌شهری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1400

10.29252/esrj.2021.221730.1029

سعید ضرغامی؛ جمیله توکلی نیا


43. چینه نگاری و دیرینه‌شناسی توالی‌های میوسن در منطقه جنوب غربی زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.29252/esrj.2021.221238.1014

جواد ربانی؛ مجید میرزایی عطاآبادی؛ الهام شاهسواری


44. تکوین ساختاری روند شمال‌باختری – جنوب‌خاوری در منطقه همت‌آباد - خاور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.29252/esrj.2021.211453.0

ابراهیم غلامی؛ محمد مهدی خطیب؛ محسن کریمی دهکردی


45. بررسی تاثیر جنس سایه‌انداز بر میزان نور ورودی و شرایط حرارت داخلی (مطالعه موردی: شهرستان دزفول)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.29252/esrj.2021.215012.0

مریم قیصری؛ محسن تابان


46. پتروژنز و جایگاه تکتونوماگمایی تشکیل سنگ‌های آتش‌فشانی ائوسن خان علی دره‌سی شمال لاهرود، شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

10.29252/esrj.2021.215287.0

غلامرضا احمدزاده؛ محمد مبشر گرمی؛ علیرضا روان خواه


47. بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی توده سنگ های میزبان تونل قطعه سوم آزادراه ارومیه- تبریز و پیشنهاد سیستم نگهدارنده بر اساس روش های تجربی و عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.29252/esrj.2021.214326.0

حسام جمالی زاده؛ محمود فاطمی عقدا؛ مهدی تلخابلو؛ احسان مختاری


50. الگوها و منابع داخلی ریزگردهای تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

10.52547/esrj.2021.221957.1032

رامین رحیمی؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق


51. انتخاب بهترین سناریو برای مدیریت پسماند شهری با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات و ماتریس SWOT(مطالعه موردی: شهرستان بهبهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

10.52547/esrj.2021.221960.1033

غلامرضا سبزقبایی؛ نسترن تدین پور


52. بررسی شیمی فلدسپار پتاسیم و میکاها در پگماتیت ابراهیم عطار، واقع در جنوب‌غرب قروه، استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.52547/esrj.2021.220363.1003

مریم محمدی زاده؛ سید حسین مجتهدزاده؛ فریماه آیتی


53. تغییرات ریز رخساره ای، عنصری و ایزوتوپی نهشته های کربناته سازند تیرگان (بارمین-آپسین) در حوضه رسوبی کپه داغ (شمال شرق ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.52547/esrj.2021.222379.1043

محمد جوانبخت؛ سمانه سادات رفعتی؛ داوود جهانی؛ محسن پورکرمانی؛ نادر کهنسال قدیم وند


54. شیمی پیروکسن در سنگهای مافیک بیرونی کمپلکس ماهیرود: شاهد دیگری بر ماهیت جزایر قوسی ماگماتیسم کرتاسه در شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.52547/esrj.2021.222491.1048

شهریار کشتگر؛ ساسان باقری؛ محمد بومری


55. بررسی تغییرپذیری مکانی عامل فرسایش پذیری خاک با استفاده از برخی روشهای زمین آماری(مطالعه موردی:حوزه آبخیز نومه رود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

10.52547/esrj.2021.222335.1041

محمدرضا جوادی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ شمس الله ایوبی؛ محمد جعفری