زیست چینه‌نگاری، زیست رخساره‌های کنودونتی نهشته‌های دونین بالایی-کربنیفر زیرین (می‌سی سی پین) در برش تویه-دروار دامغان، البرز شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

بررسی فونای کنودونتی نهشته­های دونین پسین-کربونیفر پیشین(تورنزین) سازندهای جیرود و مبارک در برش تویه-دروار جنوب غربی دامغان، واقع در زون البرز شرقی، منجر به شناسایی تعداد 32 گونه­ از 10 جنس کنودونتی شد و بر همین اساس تعداد 12 زون زیستی کنودونتی تفکیک گردید؛ که از این تعداد 9 زیست زون مربوط به دونین پسین(فامنین پسین) و 3 زیست زون مربوط به کربنیفر پیشین(تورنزین) می­باشد. مرز زیستی دونین / کربونیفر در این برش ناپیوسته هم­شیب و منطبق بر افق نازک ماسه­سنگی در قاعده سنگ آهک­های سازند مبارک می­باشد. با بررسی­های صحرایی در برش مذکور تعداد 9 واحد سنگ چینه­ای تفکیک گردید و انطباق منحنی­های تغییرات سطح آب براساس زیست رخساره­های کنودونتی با منحنی تغییرات سطح آب جهانی حاکی از تطابق نسبی در زمان­های مذکور دارد که علت آن کم عمق بودن حوضه البرز شرقی (حاشیه شمالی گندوانا) نسبت به حوضه­های اروپا و آمریکا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biostratigraphy and conodont biofacies of Upper Devonian-Lower Carboniferous (Mississippian) deposits at Tuye-Darvar section, Southwestern Damghan, Eastern Alborz

نویسندگان [English]

  • elahe sattari 1
  • Ali Bahrami 1
  • Hossein Vaziri-Moghaddam 1
  • Azizollah Taheri 2
1 Department of Geology, Faculty of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahroud University of Technology, Shahroud, Iran
چکیده [English]

Introduction
Close to the DCB, Hangenberg Event have occurred, due to rising global temperatures, evidence of sea level rise, eutrophic conditions, anoxic conditions, rising carbon burial, formation of the Hangenberg Black Shale, and depletion of shallow and especially deep marine fauna in deposits (De Vleeschouwer et al, 2013). The Jeirud Formation in its type section (consists of sandstone, brachiopod-bearing dark shales, and phosphate horizons) diconformably covers the Mila Formation, and is continously underlain by the Mobarak Formation (Bozorgnia, 1973).
Materials and methods
The Tuye-Darvar section location
The Tuye-Darvar section is located Eastern Alborz Zone, adjacent to Darvar village (southwest of Damghan city) with base of the section: 36° 01' 27.31" N, 53° 53' 17.33" E; top of the section:36° 01' 19.32" N, 53° 53' 33.03" E.
Method of study
After detailed field studies, 44 rock samples were collected to study the conodont fauna based on standard methods (Jeppson and Anehus, 1995). After sediment dissolution, washing and hand picking under binocular microscope, stub preparation and gluing conodonts on aluminum base, determining the color alternation index of conodonts with the help of standard tables, preparing SEM photos, naming and identifying conodonts and their biozones was performed based on global refrences (Sandberg et al, 1978; Ziegler et al, 1990; Hartenfels, 2011; Corradini et al, 2016; Spalletta et al, 2017).
Results and discussion
Lithostratigraphy
Jeirud Formation: The thickness of the Jeirud Formation in this section is 166 m, and includes the lower siliciclastic part with a thickness of 84 m and consists of 3 Lithostratigraphy units (included sandstone, conglomerate and shale) and the upper carbonate-siliciclastic part with a thickness of 82 m and consists of 3 Lithostratigraphy units (included sandstone, dolomites, microconglomerate, shale and limestone).
Mobarak Formation: The Mobarak Formation disconformably covers the Jeirud Formation, with thickness 81.5 m thickness and underlies the vermiculite limestones of the Elika Formation (Triassic) through a fault surface. Based on the lithological characteristics, three stratigraphic units can be distinguished in this interval (including dark limestone and shale).
 
 
Conodont biostratigraphy
Study on the conodonts in the mentioned section led to the discrimination 32 species within 10 genera: Bispathodus, Branmehla, Clydagnathus, Gnathodus, Polygnathus, Pseudopolygnathus, Palmatolepis, Protognathodus, Scaphygnathus, Siphonodella
According to the age range of conodont species, 12 conodont zonation were identified, of which 9 biozones belong to the Late Devonian (Late Famennian) and 3 biozones belong to the Early Carboniferous (Mississippian).
The Late Devonian biozones included: 1. Pseudopolygnathus granulosus Zone, 2. Polygnathus styriacus Zone, 3. Palmatolepis gracilis manca Zone, 4. Palmatolepis gracilis expansa Zone, 5. Bispathodus aculeatus aculeatus Zone, 6. Bispathodus costatus Zone, 7. Bispathodus ultimus Zone, 8. Siphonodella praesulcata Zone to ckI Zone, 9. Protognathodus kockeli Zone
And the Late Carboniferous included: 10. Siphonodella sulcata Zone L. Siphonodella crenulata Zone, 11. Siphonodella isosticha-U. Siphonodella crenulata Zone – Gnathodus typicus Zone, 12. Scalignathus anchoralis-Doliognathus latus Zone
Sea level changes and the paleoenvironment of the Tuye-Darvar section
With combination of the 2 biofacies models to the Late Devonian deposits according to Sandberg and Dreseen (1984) studies and to the Early Carboniferous deposits according to Sandberg and Gutschick (1984) studies, conodont biofacies in the studied section was studied in the Late Devonian and the Early Carboniferous, that according to that, dominant biofacies in Late Devonian included (Polygnathid, Pseudopolygnathid, Bispathodid and Bispathodid-polygnathid) and dominant biofacies in the Early Carboniferous included (Bispathodid-polygnathid, Polygnathid, Pseudopolygnathid, Gnathodid and Gnathodid- pseudopolygnathid).
Conclusion
The lithostratigraphy study of the Tuye-Darvar section in Eastern Alborz Zone due to identified 9 lithostratigraphy unit belong to Jeirud Formation with the Late Devonian period and the Mobarak Formation with the Early Carboniferous period. 32 number of species within 10 genera were recognize, that base on this, 12 biozones in the Late Devonian and Early Carboniferous were separated. With study of biofacieces, in the Late Devonian and the Early Carboniferous, that according to that, dominant biofacies in Late Devonian included (Polygnathid, Pseudopolygnathid, Bispathodid and Bispathodid-polygnathid) and dominant biofacies in the Early Carboniferous included (Bispathodid-polygnathid, Polygnathid, Pseudopolygnathid, Gnathodid and Gnathodid- pseudopolygnathid).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tuye-Darvar section
  • Late Devonian
  • Conodont biofacies
  • Conodont biozones
  • Early Carboniferous
-بهرامی، ع. و یزدی، م.، 1391. رخساره­های زیستی کنودونت­های مرز دونین-کربونیفر در ایران مرکزی (برش­های قلعه کلاغو، حوض دوراه 1 و 2) و مقایسه آنها با برش­های حوضه آلپ در اروپا و ارتباط آنها با حادثه زیستی هنگنبرگ، پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، شماره­ 49، ص 59-80.
 -پرویزی، ط.، بهرامی، ع.، کایسر، س.ا. و کونیگشوف، پ.، 1398. زیست چینه­نگاری نهشته­های دونین پایانی- کربونیفر آغازین در برش میغان، شمال شرق شاهرود، البرز شرقی، پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، اصفهان، شماره­ 75، ص 49-72.
-پرویزی، ط.، بهرامی، ع.، کایسر، س.ا. و کونیگشوف، پ.، 1398. زیست چینه­نگاری نهشته­های دونین پایانی- کربنیفر آغازین در برش تیل آباد، شمال شرق شاهرود، البرز شرقی، پژوهش­های چینه­نگاری و رسوب­شناسی، اصفهان، شماره­ 78، ص 89-114.
-تابع، ف.، 1386. پالینولوژی سازند جیرود در مقطع چینه­شناسی گرمابدر، شمال شرق تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران، 151 ص.
-ستاری، ا.، بهرامی، ع.، وزیری مقدم، ح.، طاهری، ع.ا.، کایسر، س.ا. و کونیگشوف، پ.، 1399. زیست چینه ­نگاری، زیست رخساره­ های کنودونتی و اندیس تغییر رنگ (CAI) کنودونت­ها در نهشته­های دونین بالایی-کربنیفر در برش انارک، ایران مرکزی، مجله زمین­شناسی نفت (در دست چاپ).
-علوی­ نایینی، م.، 1372. چینه ­شناسی پالئوزوییک ایران، طرح تدوین کتاب، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، 429 ص.
-مسعودی، م.، 1384. پالینولوژی سازند جیرود در مقطع چینه­شناسی شهمیرزاد، شمال سمنان، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران، 81 ص.
 
 
 
-Bahrami, A., Corradini, C. and Yazdi, M., 2011. Upper Devonian-Lower Carboniferous conodont biostratigraphy in Shotori rang, Tabas area, Central Iran Microplate: Bolletino della Sociaeta Paleontologica Italiana, v. 50(1), p. 35-53.
-Bahrami, A., Königshof, P., Boncheva, I., Yazdi, M., Ahmadi Nahre Khalaji, M. and Zarei, E., 2018. Conodont biostratigraphy of the Kesheh and Dizlu sections, and the age range of the Bahram Formation in Central Iran: Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, v. 98, p. 315-329.
-Bahrami, A., Königshof, P., Vaziri-Moghaddam, H., Shakeri, B. and Boncheva, I., 2019. Conodont stratigraphy and conodont biofacies of the shallow-water Kuh-e-Bande-Abdol-Hossein section (SE Anarak, Central Iran): Palaeo-biodiversity and Palaeoenvironments, v. 99, p. 477-494.
-Bakhtiari, S., 2005. Road atlas of Iran Gitashenasi: Geological and Cartographic Institute, 1:1000,000: Tehran, Iran.
-Belka, Z. and Korn, D., 1994. Re-evaluation of rhe Early Carboniferous conodonr succession in the Esla area of rhe Canrabrian Zone (Cantabrian Mountains, Spain): Courier Forschungsinsrirur Senckenberg, v. 168, p. 183-193.
-Berberian, M. and King, G.C.P., 1981. Toward a Paleogeographic and Tectonic evolution of Iran: Canadian Journal of Earth Sciences, v. 18, p. 210-265.
-Bischoff, G., 1957. Die Conodonten-Stratigraphie des rhenoherzynischen Unterkarbons mit Berücksichtigung der Wocklumeria-Stufe und der Devon-Karbon Grenze: Abhandlunghen des Hessisches Landesamt für Bodenforschung, v. 84, p. 115-137.
-Bozorgnia, F., 1973. Paleozoic foraminiferal biostratigraphy of central and east Alborz Mountains, Iran: National Iranian Oil Company, Geological Laboratories Publication, v. 4, 185 p.
-Branson, E.B. and Mehl, M.G., 1934a. Conodonts from the Grassy Creek shale of Missouri: Missouri University Studies, v. 8, p. 171-259.
-Branson, E.R., 1934. Conodonts from the Hannibal Formation of Missouri: Missouri University Studies, v. 8, p. 301-343.
-Branson, E.B. and Mehl, M.G., 1934b. Conodonts from the Bushberg sandstone and equivalent formations of Missouri: Missouri University Studies, v. 4, p. 265-300.
-Branson, E.R., 1934. Conodonts from the Hannibal Formation of Missouri: Missouri University Studies, v. 8, p. 301-343.
-Caplan, M.L., Bustin, R.M. and Grimm, K.A., 1996. Demise of a Devonian-Carboniferous carbonate ramp by eutrophication: Geology, v. 24, p. 715-718.
-Caplan, M. and Bustin, M., 1999. Deonian – Carboniferous Hangenberg mass extinction event, widespread organic-rich mudrouk and anoxic, causes and consequences: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 148, p. 187-207.
-Corradini, C., Spalletta, C., Mossoni, A., Matyja, H. and Over, D.J., 2016. Conodont across the Devonian/Carboniferousboundary: a review and implication for the redefinition of the boundary and a proposal for an updated conodont zonation: Geological Magazine, p. 1-15.
-Dashtban, H. and Racheboeuf, P., 2001. First occurrence of Echinocaridid phyllocarids (Crustacea) in the Famennian of Iran: Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie, Monatshefte, p. 58-94.
-De Vleeschouwer, D., Rakociński, M., Racki, G., Bond, D.P.G., Sobień, K. and Claeys, P., 2013. Deciphering the upper Famennian Hangenberg Black Shale depositional environments based on multi-proxy record: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, p. 346-347.
-Druce, E.C., 1969. Devonian and Carboniferous conodonts from Bonaparte Gulf Basin, Northen Australia. Bureau of Mineral Resources: Geology and Geophysics Bulletin, v. 69, p. 1-243.
-Dzik, J., 2006. The Famennian “Golden Age” of conodonts and ammonoids in the Polish part of the Variscan Sea: Palaeontologia Polonica, v. 63, p. 1-359.
-Epstein, A.G., Epstein, J.B. and Harris, L.D., 1977. Conodot color Alteration an index to Organic Metamorphism: Geological Survey, Proftional Paper, v. 995, p. 1-27.
-Ghavidel-Syooki, M., 1994. Biostratography and Paleo-biogeography of some paleozoic rocks at zagros and Alborz mountains: Geological Quarterly, v. 15, p. 94-101.
-Hashemi, H. and Fahimi, M., 2006. Dictyotidium senticogremium sp. nov., a new prasinophyte (Chlorophyta) phycoma from the Upper Devonian of northern Iran: Micropaleontology, v. 52(1), p. 87-93.
-Hashemi, H. and Masoudi, M.A., 2004. Late Devonian palynofloras of the Geirud Formation, north of Semnan. Proceedings of the 8th Iran Geological Association, Industrial Shahrud University, Shahrud, p. 778-787.
-Hartenfels, S., 2011. Die globalen Annulata-Events und die Dasberg-Krise (Famennium, Oberdevon) in Europa und Nord-Afrika: hochauflösende Conodonten-Stratigraphie, KarbonatMikrofazies, Paläoökologie und Paläodiversität: Münstersche Forschungen zur Geologie und Paläontologie, v. 105, p. 17-527.
-Hass, W.H., 1953. Conodonts of the Barnett Formation of Texas: United States Geological Survey Professional Paper, v. 243, p. 69-94.
-Helms, J., 1959. Conodonten aus dem Saalfelder Oberdevon (Thuringen): Geologie, v. 8, p. 634-677.
-Huddle, J.W., 1934. Conodonts from the New Albany Shale of Indiana: Bulletin America Paleontology, v. 21, p. 1-136.
-Jeppsson, L. and Anehus, R., 1995. A buffered formic-acid technique for conodont extraction: Journal of Paleontology, v. 69, p. 790-794.
-Kaiser, S.I., Becker, R.T., Spalletta, C. and Steuber, T., 2009. High-resolution conodont stratigraphy, biofacies and extinctions around the Hangenberg Event inpelagic successions from Austria, Italy and France: Palaeontolographica Americana, v. 63, p. 97-139.
-Königshof, P., Bahrami, A. and Kaiser, S.I., 2020. Devonian/Carboniferous Boundary sections in Iran (Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments) Special Issue on D/C (accepted).
-Konigshof, P., 2003. Conodont deformation patterns and textural alteration in Paleozoic conodonts: examples from Germany and France: Senckenbergianalethae, p.149-156.
-Kumpan, T., Bábek, O., Kalvoda, J., Frýda, J. and Matys Grygar, T., 2014. A high-resolution, multiproxy stratigraphic analysis of the Devonian-Carboniferous boundary sections in the Moravian Karst (Czech Republic) and a correlation with the Carnic Alps (Austria). Environment, Ecology, and Evolutionary Change: Systematics Association, v. 47, p. 115-164.
-Krumhart, A.P., Harris, A. and Watts, K.F., 1996. Lithostratigraphy, microlithofacies and conodont biostratigraphy and biofacies of the Wahoo limestone (Carboniferous), Eastern Sadlerochit Mountains, Northeast Brooks Range, Alaska: United States Geological Survey Professional Paper, v. 1568, p. 1-70.
-Lane, H.R., Sandberg, Ch. and Ziegler, W., 1980. Taxonomy and phylogeny of some Lower Carboniferous conodonts and preliminary standard post – Siphonodella zonation: Geological Paleontology, v. 14, p. 117-164.
-Mehl, M.G., Thomas, L.A. 1947. Conodonts from the Fern Glen of Missouri. Journal of Science Laboratory of Denison University, v. 40, p. 3-20.
-Miller, J.F., 1969. Conodont fauna of the North Peak Limeston (Cambro – Ordovician), House RangemUtah: Journal of Paleontology, p. 413-439.
-Najjarzadeh, M.T., Ashouri, A.R., Yazdi, M. and Bahrami, A., 2020. Biostratigraphy of Devonian-Carboniferous boundary in Tuyeh-Darvar section, north of Iran: Iranian Journal of Earth Sciences, v. 12(2), p. 98-123.
-Perri, M.C. and Spalletta, C., 1990. Famennian conodonts from climenid pelagic limestone, Carnic Alps, Italy: Palaeontographia Italica, v. 77, p. 55-83.
-Rhodes, F.H.T., Austin, R.L. and Druce, E.C., 1969. British Avonian (Carboniferous) conodont faunas, and their value in local and intercontinental correlation: Bulletin of the British Museum (Natural History), Geology Supplement, London, v. 5, 313 p.
-Saidi, A. and Akbarpour, M.R., 1992. Geology map of Kiyasar 1:100000: Geological Survey of Iran, Tehran.
-Sandberg, C.A., W. Ziegler, Leuteriz, K. and Brill, S.M., 1978. Phylogeny, speciation, and zonation of Siphonodella (Conodont, Upper Devonian and Lower Carboniferous): Newsletter on Stratigraphy, v. 2, p. 102-120.
-Sandberg, C., Streel, M. and Scott, R.A., 1972. Comparison between conodont zonation and spore assemblages at the Devonian-Carboniferous boundary in the western and central United States and in Europe, Event stratigraphy and mass extinctions Project.
-Sartenaer, P., 1964. Découverte d’un niveau a plantes d’âge Famenňien supérieur ‎dansl'Elburz central (Iran): Rivista Italiana Paleontologia e Stratigraphia, v. 70(4), p. 651-655.
-Sattari, E., Bahrami, A., Konigshof, P. and Vaziri-Moghaddam, H., 2020. Late Devonian (Famennian) to Carboniferous (Mississippian-Pennsylvanian) conodonts from the Anarak section, Central Iran: Senkenberg (accepted).
-Spalletta, C., Perri, M.C., Over, D.J. and Corradini, C., 2017. Famennian (Upper Devonian) conodont zonation: revised global standard: Bulletin of Geosciences, v. 92, p. 31-57.
-Streel, M., Caputo, M.V., Loboziak, S. and Melo, J.H.G., 2000. Late Frasnian–Famennian climates based on palynomorph analyses and the question of the Late Devonian glaciations: Earth-Science Reviews, v. 52(1), p. 121-173.
-Thompson, T.L. and Fellows, L.D., 1970. Stratigraphy and Conodont biostratigraphy of Kinderhookian and Osagean (lower Mississippian) rocks of southwestern Missouri and adjacent areas. Missouri Geological Survey and Water Ressources, Rolla: Missouri, v. 45, p. 1-263.
-Ulrich, E.O. and Bassler, R.S., 1926. A classification of the toothlike fossils, conodonts, with descriptions of American Devon.an and Mississippian species: United States Nathional Museum, v. 68, 63 p.
-Wendt, J., Kaufmann, B., Belka, Z., Farsan, N. and Karimi-Bavandpour, A., 2005. Devonian/ Lower Carboniferous stratigraphy, facies patterns and palaeogeography of Iran. Part II. Northern and central Iran: Acta Geologica Polonica, v. 55, p. 31-97.
-Ziegler, W., 1969. Eine neue Conodonten fauna aus dem höchsten Oberdevon: Fortschritte Geologie von Rheinland und Westfalen, v. 17, p. 179-191.
-Ziegler, W. and Sandberg, C.A., 1990. The Late Devonian Standard Conodont Zonation: Courier Forschungs Institut Senckenberg, v. 121, p. 1-115.
-Ziegler, W., Sandberg, C.A. and Austin, R.L., 1974. Revision of Bispathodus group (conodonta) in the Upper Devonian and Lower Carboniferous: Geologica et Palaeontologica, v. 8, p. 97-112.
-Ziegler, W. and Sandberg, C.A., 1990. The Late Devonian Standard Conodont Zonation: Courier Forschungs Institut Senckenberg, v. 121, p. 1-115.
-Ziegler, W., 1962. Taxionomie and Pylogenie Oberdevonischer Conodonten and ihre stratigraphiche Bedeutung, Hess: L-Amt Bodenforsch. Abh, v. 38, 166 p.