دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، بهمن 1397 

علمی -پژوهشی

بررسی سنگ شناسی، کانه زایی، زمین شیمی و زمین دماسنجی در نشانه مس جُوزبن، جنوب شرق دامغان

صفحه 1-18

10.29252/esrj.9.4.1

محمد محبیان؛ علی اکبر حسن نژاد؛ هادی شفائی مقدم؛ نادر تقی پور


ارزیابی میزان آلودگی ناشی از عناصر سنگین در رسوبات حوضه کارستی روئین

صفحه 146-166

10.29252/esrj.9.4.146

محمد معتمدی راد؛ لیلا گلی مختاری؛ شهرام بهرامی؛ محمد علی زنگنه اسدی


فراتحلیل کیفی از مقالات علمی ناظر بر شهر-منطقه

صفحه 201-220

10.29252/esrj.9.4.201

الهام عباسی ورکی؛ جمیله توکلی نیا؛ ژیلا سجادی؛ مظفر صرافی