دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، 1401، صفحه 1-188 

علمی -پژوهشی

زیست چینه‌نگاری نهشته‌های پالئوسن - ائوسن بر مبنای روزن داران در جنوب بیرجند

صفحه 89-107

10.48308/esrj.2022.100773

مریم معتمدالشریعتی؛ سید ناصر رئیس السادات؛ دکتر محمد وحیدی نیا؛ معصومه موسی خوانی


رخساره‌های نهشته‌های میوسن در جنوب هرسین، زاگرس مرتفع

صفحه 143-161

10.48308/esrj.2022.102055

اصغر روز پیکر؛ دکتر مغفوری مقدم؛ مهدی یزدی؛ بیژن یوسفی