دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات آماده انتشار جهت چاپ در شماره های آینده نشریه بر اساس تاریخ ارسال، تاریخ پذیرش و عدم تکراری بودن اسامی نویسندگان به ترتیب چاپ خواهند شد.
1. ارزیابی خطر فرسایش خاک در حوزه آبخیز کسیلیان با مدل ایکونا و استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

حسین اسمعیلی قلزم؛ حسن احمدی؛ ابوالفضل معینی؛ بهارک معتمدوزیری


2. مکان‌یابی محل های مناسب تغذیه مصنوعی آبخوان دشت شریف آباد قم با تأکید بر ویژگی‌های هیدروژئومرفولوژیکی منطقه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

امیر رضا صادقی؛ Seiyed Mossa Hosseini؛ مجتبی یمانی؛ منصور جعفر-بیگلو


3. مدیریت شهری با رویکرد مدیریت سبز مورد پژوهش محله تجریش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

ندا باقری؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


4. زیست چینه نگاری نهشته های پالئوسن -ائوسن بر مبنای روزن داران در جنوب بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

Maryam Motamedalshariati؛ سید ناصر رئیس السادات؛ دکتر محمد وحیدی نیا؛ معصومه موسی خوانی


5. بررسی توان هیدروکربورزایی و ارتباط پرتو اورانیوم با کربن‌آلی در سازند گورپی، برش‌های سیاه‌کوه دهلران و کوه‌گورپی - زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

علی مبشری؛ محبوبه حسینی برزی؛ عباس صادقی؛ Mohammad Ali Kavoosi


6. کانی‌شناسی، ژئوشیمی و شرایط تشکیل کانسار مس ابری و رهبری، شمال غرب درونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

افسانه سلطانی؛ فرج الله فردوست


7. ارزیابی پتانسیل هیدروکربن‌زایی و تاریخچه تدفین سنگ‌های مادر محتمل در میدان سلمان، شرق خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

احسان حسینی؛ علی رحمانی


8. میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

عاطفه چنارانی؛ محمد وحیدی نیا؛ سید علی آقا نباتی؛ سید ابوالفضل حسینی


9. تاثیر بازارچه‌های موقت مرزی در بهبود زیست‌پذیری سکونتگاههای مرزی با تاکید بر پیامدهای زیست محیطی(نمونه موردی: بازارچه‌های موقت مرزی استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

hadi saidi؛ یوسف قنبری؛ حمید برقی؛ احمد تقدیسی


10. ساختارهای زمین شناسی و نقش آنها در کنترل کانی سازی در محدوده معدنی سرب و روی بهرامتاج، یزد، ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

کاظم قلی زاده؛ ایرج رساء؛ محمد یزدی؛ ماریا بونی


11. ارزیابی خشکسالی و تأثیرات آن بر پوشش گیاهی در مناطق جنوبی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

رحمان زندی؛ علیرضا انتظاری؛ محمد باعقیده؛ مریم خسرویان


12. پتروژنز و سن سنجی توده‌های گرانیتوئیدی منطقه سِیدال(جنوب شرق بیرجند)، خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

ایمان آرادفر؛ محمدحسین زرین کوب؛ سید سعید محمدی؛ ابراهیم غلامی؛ سون-لین چانگ؛ افسانه رشیدپور


13. چینه نگاری سنگی، زیستی و دیاژنز سازند روته ، در جنوب آمل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

علیرضا چگینی؛ دکتر مغفوری مقدم؛ محمد حسین آدابی؛ مسعود لطف پور


14. بازآفرینی سکونت گاه های غیررسمی با بهره گیری از الگوی توسعه مبتنی بر حمل و نقل TOD نمونه موردی : شهر همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

محمد مهدی درگاهی؛ محمدتقی رضویان؛ جمیله توکلی نیا


15. ارزیابی و تحلیل تأثیر ظرفیت های کارآفرینی بر توسعه متوازن روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان دامغان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

فرهاد عزیزپور؛ فرهاد عزیزپور؛ مریم شامانیان


16. محیط رسوبی و واکنش‌های دیاژنتیکی انجام شده بین نهشته‌های تبخیری - کربناته ژوراسیک پسین پهنه راور، جنوب بلوک طبس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

نرگس عدالتی منش؛ ساسان باقری؛ محمد حسین آدابی؛ مصطفی قماشی؛ محمد بومری


17. بررسی کانه‌زایی آهن کرفس شمال استان همدان با استفاده از داده-های ژئوشیمیایی و کانی‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

مهرداد براتی؛ نسا وکیلی شجاع؛ اکرم السادات استادحسینی


18. ارزیابی پایداری مسکن با تاکید بر جای پای بوم شناختی (مطالعه موردی:استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

شهره زاهدی؛ اسماعیل پیری؛ شهاب الدین عیسی لو؛ زهره فنی


19. ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی توده‌های نفوذی کلاسور (غرب کلیبر-شمال‌غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

حمیده جوادی تازه کند؛ محسن موید؛ احمد جهانگیری؛ محمدرضا حسین زاده؛ امیر رحمانی؛ علیرضا روانخواه


21. تحلیل ساختاری و بررسی الگوی کانه زایی مس و باریت در شمال خرانق، استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

صلاح یارویسی؛ زهره یاقوتی؛ مینا شورانگیز


22. مطالعات زمین شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی کانسار مس قیصری، غرب ترود، استان سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

شیوا مسکینی سیاهمرد؛ فرج الله فردوست؛ مهدی رضایی کهخائی


23. بازجهش ایزوستازی پوسته در محدوده دریاچه ارومیه ناشی از خشک شدن آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

زهرا حنیفی؛ بهزاد زمانی قرهچمنی؛ ابراهیم اصغری کلجاهی


24. تحلیل جنبشی و هندسی تاقدیس دالان در زاگرس میانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

سعید زارعی؛ علی اصغر مریدی فریمانی؛ سعیده کشاورز


25. کاربرد روش رگرسیون بردار پشتیبان در تخمین و مدل سازی پارامترهای سیال درگیر در کانسار مس پورفیری سونگون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1399

ملیحه عباس زاده؛ اردشیر هزارخانی؛ سعید سلطانی محمدی


26. پایش رطوبت خاک در مراحل رشد گندم دیم به کمک نمایه های هواشناسی و سنجش از دور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

احمد صمدی؛ سعید بازگیر؛ فرامرز خوش اخلاق


27. شناسایی الگوهای جوی مولد سیلاب شهری و شبیه‌سازی رواناب ناشی از آن در شهر میناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

احمد نوحه گر؛ محسن فوزی؛ محمود بهروزی


28. جایگاه زمین ساختی ـ ماگمایی سنگ‌های آتشفشانی ترشیری رودبار (شمال ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

زهرا شافعی


29. میکروفاسیس، محیط رسوبی و ژئوشیمی رسوبات کرتاسه بالایی در مقطع دمبک کوه اطراف سد لار، شمال شرق تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

دانا شاویسی؛ محمد حسین آدابی؛ عباس صادقی


30. سنجش سطح کیفیت زندگی با تاکید بر بازآفرینی شهری ازدیدگاه مسئولین شهری (مطالعه موردی: منطقه پانزده شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.214385.0

زهره یوسف زاده؛ *علی نوری کرمانی؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمد مهدی حسین زاده


31. بررسی‌های سطحی و زیرسطحی بر روی زمین‌شناسی و ویژگی‌های سیال کانه‌ساز در اندیس مس پورفیری نیاز، غرب مشکین شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.214928.0

هادی محمدیان؛ علی اصغر کلاگری؛ علی اصغر کلاگری؛ وارطان سیمونز؛ کمال سیاه چشم


32. زمین شناسی، کانه نگاری و ژئوشیمی کانسار آهن 16 ب بافق یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.213476.0

پوریا سلامی؛ افشین اکبرپور؛ محمد لطفی؛ آرش گورابجیری


33. تحلیل تطبیقی ساز و کار بارش‌های پاییز و زمستان جنوب‌غرب کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.213454.0

مریم ثقفی؛ غلامرضا براتی؛ بهلول علیجانی؛ محمد مرادی


34. توانمندسازی ساختاری ذی نفعان روستایی برای مشارکت در فراگرد کارآفرینی با نقش میانجی اثرهای ادراک شده از توسعه کارآفرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.214130.0

سمیه یوسفی؛ ناصر شفیعی ثابت


35. سنگ‌نگاری، شیمی‌کانی‌ها و شکل‌گیری پریدوتیت در آمیزه افیولیتی حیدرآباد (شرق ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.210477.0

منصور عادل پور؛ هوشنگ پورکاسب؛ علیرضا زراسوندی


36. مطالعه ژئوشیمیایی و کروماتوگرافی گازی بر روی نفت تولیدی به روش پیرولیز آبی از نمونه های شیل نفتی حاوی کروژن نوع II در منطقه قالی کوه لرستان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1400

10.29252/esrj.2021.213724.0

شهریار کاشی؛ محمدحسین صابری؛ فرامرز هرمزی


37. زیست‌چینه‌نگاری و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های کربونیفر زیرین زون البرز بر مبنای فرامینیفرهای بنتیک و ژئوشیمی ایزوتوپی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.214437.0

سیده پروین موسوی طاهر؛ نارام بایت گل؛ نجمه اعتمادسعید؛ مهدی دارائی؛ افشین زهدی؛ جواد ربانی؛ فاطمه محمدزاده


38. تاثیر فرآیندهای دیاژنزی در توزیع واحد‌های مخزنی و غیر مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی اهواز (چاه‌های شماره X، Y،Z )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.209459.0

nastaran Azadbakht؛ محمد حسین آدابی؛ محبوبه حسینی برزی؛ عبدالرضا باوی عویدی


39. ارزیابی خصوصیات مخزنی سازندکنگان و دالان‌ با استفاده از داده‌های پتروفیزیکی در یکی از میادین گازی جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.213022.0

علی دهقان ابنوی؛ امیر کریمیان طرقبه؛ جعفر قاجار؛ rahim kadkhodaie؛ علی طالب نژاد


40. نیل به توسعه پایدار از رهگذر گردشگری شهری مورد پژوهی: شهر زیرآب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.214180.0

دکتر اسماعیل قادری؛ سید سپهر اعرابی


41. نقش منطقه همگرایی بین حاره ‏ای (ITCZ) در تکوین و الگوی گسترش زبانه کم‏فشار سودانی در بارش‏ های فراگیر و شدید جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.214556.0

مهناز جعفری؛ حسن لشکری


42. واکاوی همدید شهرهای رکورددار گرما در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.207680.0

غلامرضا براتی


43. بررسی تغییرات خود همبستگی فضایی درون دهه ای پرفشار جنب حاره بر روی ایران طی سال های 1979 تا 2018

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.215127.0

محمود احمدی؛ عنایت اسدالهی؛ کبری شجاعی زاده؛ ناهید بازوند


44. ارزیابی توانایی خروجی مدل CanESM2 در شبیه‌سازی پیش بینی‎کننده مشخصه آب و هوا در یاسوج توسط SDSM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.214361.0

محمد حسین جهانگیر؛ ضحی مشیدی


45. بررسی ریزساختارهای کنترل کنندۀ دگرسانی و کانه زایی در کانسار آهن خسروآباد، شمال خاوری سنقر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1400

10.29252/esrj.2021.214872.0

حامد ابراهیمی فرد؛ حامد ابراهیمی فرد؛ بهزاد مهرابی؛ بهزاد مهرابی؛ مجید قاسمی سیانی؛ مجید قاسمی سیانی


46. ویژگی‌های زمین‌شناسی، کانه‌زایی، ژئوشیمی، و میانبار‌سیال کانسار مس باغ‌ خشک، سیرجان، جنوب‌شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.29252/esrj.2021.212208.0

فائزه یحیی زاده؛ مسعود علی پوراصل


47. بررسی پراکنش و منشا فلزات سنگین در آلودگی خاک زراعی حوضه آبریز بردسیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.29252/esrj.2021.213997.0

راحله هاتفی؛ کمال خدایی؛ فرهاد اسدیان؛ علی اکبر شهسواری


48. پهنه‌بندی فرسایش‌پذیری کناره رود در بالادست رودخانه نکا، استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

10.29252/esrj.2021.215239.0

رضا اسماعیلی؛ دکتر رضا اسماعیلی


49. ژئوشیمی و پترولوژی توده‌های آلکالن سینیتی زیر-زون میانه در محور بستان آباد-هشترود (شمال غرب ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

10.29252/esrj.2021.214566.0

شایسته آزادبخت؛ فریبرز مسعودی؛ وحید احدنژاد


52. بررسی هندسی و تحلیل ساختار بالاجسته کوه‌های تویه‌دروار، (دامنه جنوبی البرز خاوری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.29252/esrj.2021.213407.0

الهه طاهری؛ ابراهیم غلامی؛ علی یساقی


53. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در تشکیل اراضی بدلند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1400

10.29252/esrj.2021.213717.0

دکتر حمیدرضا مرادی؛ ولی رضایی؛ مهدی عرفانیان