شماره جاری: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، پاییز 1400، صفحه 1-241 

1. میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران

صفحه 1-21

10.52547/esrj.12.3.1

عاطفه چنارانی؛ محمد وحیدی نیا؛ سید علی آقا نباتی؛ سید ابوالفضل حسینی


3. تحلیل جنبشی و هندسی تاقدیس دالان در زاگرس میانی

صفحه 40-57

10.52547/esrj.12.3.40

سعید زارعی؛ علی اصغر مریدی فریمانی؛ سعیده کشاورز


6. محیط تکتونورسوبی نهشته‌های تبخیری-کربناته ژوراسیک پسین پهنه راور، جنوب بلوک طبس

صفحه 83-99

10.52547/esrj.12.3.83

نرگس عدالتی منش؛ ساسان باقری؛ محمد حسین آدابی؛ مصطفی قماشی؛ محمد بومری


شناسنامه نشریه