دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، آبان 1396 
بازشناسی تکنولوژی هوشمند قنات از دریچه لایه‌های شناختی

صفحه 91-111

علی اصغرزاده؛ سید غلامرضا اسلامی؛ ایرج اعتصام