پهنه بندی خطر سنگ ریزش بر اساس تعیین مسیر سنگ ریزش در محیط GIS (مطالعه موردی : جاده هراز -امام‌زاده علی- شهرستان آمل)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور ساری

چکیده

منطقه امامزاده علی- آب اسک در بخش لاریجان از شهرستان آمل، استان مازندران واقع شده است. این منطقه با توپوگرافی کوهستانی، فعالیت زمین‌ساختی و لرزه‌خیزی زیاد، شرایط متنوع زمین‌شناسی و اقلیمی، عمده شرایط طبیعی را برای ایجاد طیف وسیعی از سنگ ریزش ها داراست که عمده خطرات جانی و مالی آن متوجه محور هراز، وسایل نقلیه و سرنشیانی است که از این محور همه روزه در حال عبور و مرور می باشند. دراین مقاله خطر سنگ-ریزش در منطقه امامزاده علی از طریق مدل سازی 3 بعدی و به صورت توزیع مکانی در GIS انجام گرفت. از تابع الحاقی Rock fall Analyst که قادر است مقادیر زیادی از اطـلاعات مکان زمین را در رابطه با رفتارهای سنگ-ریزش مدیریت کند استفاده شد. نتایج حاصل از شبیه سازی فرآیند سنگ‌ریزش، مسیر3 بعدی سنگ‌ریزش و سرعت عوارض آن در دامنه مشرف به امامزاده علی، به صورت نقطه ای و خطی در shp فایل های سه بعدی ذخیره شد. بر پایه مسیرهای3 بعدی مدل‌سازی توزیعی رستری سـنگ‌ریزش و تکنیک زمین آمارمکانی، توزیع خطر سنگ‌ریزش، مسیر حرکت سنگ و پهنه بندی خطر سنگ ریزش در حالات پایدار و ناپایدار برای منطقه امامزاده علی به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها