بررسی فرآیندهای دیاژنتیکی، میکروفاسیس‌ها‌ و محیط رسوبی نهشته-های پلاژیک سازند ایلام در برش کوه شاه نخجیر، جنوب ایلام

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

چکیده

سازند ایلام در برش کوه شاه نخجیر در جنوب شهرستان ایلام با ضخامت 172 متر از سنگ‌های آهکی با میان لایه‌های آهک مارنی و شیلی تشکیل شده است. مرز زیرین این سازند با سازند شیلی سورگاه و مرز فوقانی آن با سازند شیلی گورپی به صورت هم‌شیب می‌باشد. براساس مطالعات پتروگرافی فرآیندهای مهم دیاژنتیکی سازند ایلام شامل سیمانی‌شدن، تراکم فیزیکی و شیمیایی و فرآیندهای جانشینی از قبیل آهن‌دار شدن، پیریتی‌شدن، فسفاتی‌شدن، گلاکونیتی‌شدن و سیلیسی‌شدن می‌باشد. تخلخل‌های مشاهده شده در این مقاطع از نوع بین‌دانه‌ای، حفره‌ای و شکستگی است. همچنین با مطالعه پتروگرافی و بررسی خصوصیات بافتی و فسیل‌شناسی نمونه‌ها، پنج میکروفاسیس کربناته شناسایی شد که همگی به کمربند رخساره‌ای دریای باز تعلق دارند. محتوای فسیلی این میکروفاسیس‌ها، فرامینیفرهای پلانکتونیک هستند که در زمینۀ میکریتی قرار دارند و در قسمت عمیق حوضه نهشته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها