نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دوره های طولانی مدت سالانه یا فصلی متغیرهای اقلیمی همچون دما معمولاً به عنوان شاخصی برای تشخیص تغییرات اقلیمی کاربرد دارد. بر این اساس، این مقاله به بررسی ارزیابی دمای حدی به عنوان شاخص تغییر پذیری اقلیمی در ایستگاه سینوپتیک سمنان واقع در استان سمنان در طی یک دوره آماری 42 ساله ( 1965-2006) می پردازد. جهت دستیابی به هدف مورد نظرو تعیین تغییرات اقلیمی اخیر در منطقه ، 7 شاخص دمایی حدی از لیست شاخص های تغییرات اقلیمی که از نظر بین المللی توسط WMO-CCL/CLIVAR پذیرفته شده و متجاوز از 50 شاخص حدی اقلیمی است ، انتخاب و محاسبه شده است. این 7 شاخص شامل: روزهای سرد (TX10P)، شبهای سرد (TN10P)، روزهای داغ (TX99P)، شبهای گرم (TN10P)، روزهای تابستانی (SU30) روزهای یخبندان (FD) و شاخص دامنه تغییرات دمایی (DTR ) می باشد. همچنین لازم به ذکر است که شاخص های حدی دما در این مطالعه بر اساس سری های زمانی و صدکهای1 و 99محاسبه شده است. بر اساس شاخص های مذکور نتایج نشان می دهد که رژیم حرارتی در منطقه مطالعاتی در طی دوره آماری با روندی افزایشی همراه است. این روند برای شاخص های حدی همچون روزها سرد ، شبهای سرد، روزهای یخبندان و DTR منفی بوده در حالیکه افزایش قابل توجهی در روند حدهای گرم منطقه همچون شبهای گرم، روزهای داغ و روزهای تابستانی به دست آمده است. بر این اساس روند شرایط اقلیمی سمنان به ویژه در دهه های اخیر، هم جهت با روند عمومی گرم شدگی جهانی می باشد.

کلیدواژه‌ها