تغییر کاربری اراضی و تاثیر آن بر کیفیت آبهای سطحی(مطالعه موردی: حوضه کهورستان)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشگاه هرمزگان

چکیده

در شرایط اقلیم خشک و نیمه خشک کشور و کمبود منابع آب شیرین، حساسیت نسبت به کیفیت آب رودخانه ها و عوامل موثر بر آنها، ضروری می باشد، که در این خصوص استفاده نادرست از اراضی یکی از مهم ترین عوامل کاهش حجم و کیفیت منابع آب حوضه آبخیز می باشد. هدف از این تحقیق مشخص کردن رابطه بین تغییرات کاربری اراضی با تغییرات پارامترهای کیفی آب در حوضه‌ی آبخیز کهورستان می باشد. در این تحقیق ابتدا تغییر سطح کاربری های موجود در حوضه در سه زمان مختلف بررسی شد، سپس تغییرات کیفیت آب رودخانه در زمانهای مورد نظر مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات کاربری اراضی به سمت کاهش اراضی مرتعی و افزایش اراضی بایر و اراضی کشاورزی، پیش رفته است که در نهایت سبب کاهش کیفیت آب رودخانه در این حوضه شده است.

کلیدواژه‌ها