زیست چینه نگاری و سکانس های رسوبی سازند گچساران (بخش های چمپه و مول) در جنوب شرق فیروز آباد، فارس

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

برش مورد مطالعه با ضخامت 652 متر شامل بخش های چمپه و مول از سازند گچساران در جنوب شرق فیروزآباد واقع شده است. بخش چمپه از تناوب آهک های نازک تا متوسط لایه، آهک های مارنی و مارن و بخش مول از تناوب آهک های نازک لایه مارنی، مارن سبز- قرمز با بین لایه هائی از ژیپس و انیدریت تشکیل شده است. با توجه به حضور مجموعه فونی Archaias asmaricus-Archaias hensoni، قسمت پائین برش (از قاعده تا ضخامت 112 متر) دارای سن شاتین و ادامه آن دارای سن آکی تانین می باشد. رخساره و ریز رخساره های بخش چمپه حاکی از رسوبگذاری در محیط های جزر و مدی و لاگون می باشد. محیط جزر و مدی با توجه به ریز رخساره های فنسترال مادستون و استروماتولیت بایندستون و محیط لاگون با توجه به حضور مارن سبز-خاکستری، فرامینیفرهای بدون منفذ و گاهاً منفذدار و پلوئید در بافتی از وکستون تا گرینستون شناسائی گردید. حضور تناوبی از ژیپس و انیدریت، مارن قرمز ژیپس دار، ماسه سنگ هیبرید، با مادستون کوارتز دار، مارن سبز-خاکستری، فرامینیفرهای بدون منفذ و گاهأ منفذدار و پلوئید در بافتی از وکستون تاگرینستون در بخش مول مؤید رسوبگذاری متناوب در محیط های لاگون محصور و نیمه محصور می باشد. در برش مورد مطالعه دو سکانس رسوبی کامل درجه سوم که شامل دسته رخساره های TST و HST و یک نیم سکانس رسوبی (HST) شناسائی گردید. در طول بسته رسوبی TST رخساره های مربوط به محیط لاگون نیمه محصور با افزایش نسبی در فرامینیفرها و در طول بسته رسوبی HST رخساره های مربوط به محیط لاگون محصور با کاهش فرامینیفرها مواجه شده است. مرز های سکانسی شناسایی شده نیز با مرز های هم زمان در سایر نقاط زاگرس قابل انطباق می باشند.

کلیدواژه‌ها