دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1389 
زیست چینه نگاری سازندگچساران دربرش کوه شور، منطقه لار

زهرا رحمانی؛ حسین وزیری مقدم؛ عزیزاله طاهری؛ حسن امیری بختیار