"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

هزینه چاپ مقاله مبلغ 200000 هزارتومان می باشد.

 دسترسی فوری به محتوی نشریه بصورت آزاد می باشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی می شود

شماره جاری: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، تابستان 1400 (مقالات پژوهشی) 

3. ارزیابی خشکسالی و تأثیرات آن بر پوشش گیاهی در مناطق جنوبی ایران

صفحه 36-49

10.52547/esrj.12.2.36

رحمان زندی؛ علیرضا انتظاری؛ محمد باعقیده؛ مریم خسرویان


9. ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی توده‌های نفوذی کلاسور (غرب کلیبر- شمال‌غرب ایران)

صفحه 124-139

10.52547/esrj.12.2.124

حمیده جوادی تازه کند؛ محسن موید؛ احمد جهانگیری؛ محمدرضا حسین زاده؛ امیر رحمانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان