نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس- نور

2 دانشیار، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

3 دانشیار گروه زمین­شناسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تهیه نقشه حساسیت زمین­لغزش با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در شمال شهر تهران است. به این منظور با استفاده از تصاویر ماهواره­ای GeoEye سال­های 2012-2011، SPOT-5 سال 2010 و بازدیدهای صحرایی، 528 نقطه لغزشی شناسایی و نقشه پراکنش زمین­لغزش­های منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. لایه­های اطلاعاتی درجه شیب، لیتولوژی، جهت شیب، کاربری اراضی، فاصله از آبراهه، طبقه ارتفاعی، فاصله از گسل، شکل شیب، فاصله از جاده، شاخص توان آبراهه (SPI) و شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده (NDVI) به عنوان عوامل موثر بر وقوع زمین­لغزش شناسایی و نقشه­های مذکور در محیط نرم­افزار ArcGIS تهیه و رقومی گردیدند. به منظور وزن­دهی کلاس­های هر یک از عوامل از روش نسبت فراوانی استفاده گردید. سپس وزن­های به­دست آمده نرمال­سازی شده و به محیط نرم­افزار MATLAB منتقل گردید. در تحقیق حاضر از الگوریتم یادگیری هیبرید و ساختار سیستم استنتاج فازی نوع سوم (خوشه­بندی C-میانگین) برای پهنه­بندی حساسیت زمین­لغزش استفاده گردید. ارزیابی مدل مذکور با استفاده از منحنی تشخیص عملکرد نسبی (ROC) و 30 درصد نقاط لغزشی (158 لغزش) صورت گرفت. نتایج ارزیابی نشان داد که دقت مدل­ تهیه شده با استفاده از ANFIS در منطقه مورد مطالعه 48/77 درصد (خوب) برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها