مدیر مسئول


جواد اطاعت گروه علوم و اندیشه سیاسی،دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

علوم سیاسی

 • j_etaatsbu.ac.ir

سردبیر


محمدحسین آدابی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زمین شناسی

 • m-adabisbu.ac.ir

مدیر داخلی


محمد مهدی حسین زاده گروه جغرافیا،دانشکده علوم زمین-دانشگاه شهید بهشتی-تهران-ایران

ژئومورفولوژی

 • m_hoseinzadehsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


احمد پوراحمد گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

جغرافیای انسانی

 • apouraut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مهدی پوطاهری گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

جغرافیای انسانی

 • mahditmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


جمیله توکلی نیا گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • j_tavakoliniasbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


احمدرضا ربانی گروه زمین‌شناسی، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زمین شناسی

 • rabbaniaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علیرضا زراسوندی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران،اهواز، ایران

زمین شناسی

 • zarvasvandi_ascu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عباس صادقی گروه زمین شناسی و رسوب، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

زمین شناسی و رسوب

 • a-sadeghisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


قاسم عزیزی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

جغرافیای طبیعی

 • ghaziziut.ac.ir

کارشناس نشریه


مریم رشیدی گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

ژئومورفولوژی

 • m_rashidisbu.ac.ir