مدیریت شهری با رویکرد مدیریت سبز، مورد پژوهش محله تجریش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیای انسانی و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

با پیدایش تحولات اجتماعی در کشورها، پیچیدگی عملکرد در ساختارهای مختلف مدیریت، شهرها دچار تغییرات اساسی می­شوند. با وجود رشد جمعیت، نیاز به برنامه­ریزی در اداره و مدیریت شهر ضروری می­گردد. به موجب افزایش جمعیت با وجود فرهنگ­ها، تنوع نگرش افراد در اجتماع و شرایط حاکم بر سیاست­های حکومتی در فضای شهری، نیاز به فراهم نمودن شرایط زیستی و کیفیت مطلوب مورد نظر برای افراد اجتماع پیچیده­تر می­گردد. این پژوهش تلاش دارد که وضعیت مدیریت شهر را بررسی کند  و بتواند تغییر ساختار و رویکرد مدیریت شهری در محله تجریش ایجاد نماید. مدیریت سبز می­تواند راهگشایی برای ارتقاء کیفیت بهتر در محله باشد. روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی بوده و جامعه آماری ساکنان محله تجریش می­باشند. یافته­ها نشان می­دهد که شاخص­های اقتصاد سبز، زیرساخت سبز و اجتماع سبز مهم­ترین شاخص­های موثر در مدیریت شهری در محله تجریش می­باشند. همچنین در بررسی شاخص­های تکنولوژی سبز، عدالت سبز و انرژی سبز از شرایط مطلوب برخوردار نبوده و نیازمند اصلاح و برنامه­ریزی عملکرد مدیریت شهری است. در این مقاله سعی شده است تا یک بررسی کلی از مفهوم مدیریت سبز در سطح مقدماتی ارائه شود. همچنین در جهت توسعه پایدار انواع مختلف شاخص­های مدیریت سبز در زمینه­های نوظهور برای ساکنین و ذی­نفعان با سبز نمودن سیاستگذاری و اجرا در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و نهادی و کالبدی – محیطی با برنامه­ریزی مداوم  سیاست­های دولت، نظارت نهادها و مشارکت عمومی، محله تجریش را سبز و مطلوب برای ساکنین و شهروندان نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban management with a green management approach, studied in Tajrish neighborhood

نویسندگان [English]

  • Neda Bagheri
  • Mohammad Taghi Razavian
  • Jamileh Tavakolinia
Department of Human Geography and Urban Planning. Faculty of Earth Sciences, Shaid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction and structure
Today, urbanization has local and global environmental consequences, this is reflected in the light of good management and in the light of looking at human dignity. Researchers have two main interpretations of this concept. First, the analysis begins with the state-centered aspects, and second with the social aspects, which the second approach implies changes in the existing power relations and therefore in the position of the state in the decision-making process. This evolution in the field of management led to the introduction of a green management approach. The benefits of this management can be considered in three parts: environmental benefits, positive economic effects and social aspect.
Achieving green government and green management depends on institutional bedrock. Such an issue requires theoretical cooperation on how the green government is formed. The Green City Index is a measure that compares cities based on eight dimensions of sustainable development. The performance reports of these green cities are submitted annually to the World Bank as well as to international organizations.
research method
This research has been conducted at the neighborhood level to study the indicators of urban green management and its effectiveness in order to answer the two questions of study and analysis.
The first is the status of green management indicators and the second is the indicators affecting green management in Tajrish neighborhood
The conceptual model is considered using community-based thinking and green management approach with global indicators and also using variables such as freedom, civil institutions, rule of law and the creation of justice and equal opportunities. Due to the nature of the research, the methods of data collection are library and field. The indicators were developed and then the relationship between the indicators of urban green management from the perspective of neighborhood residents was analyzed. SPSS and PLS software were used to analyze the data.
Discussion and results
The results of the analysis of the current situation of urban management in Tajrish neighborhood based on green management indicators, indicate the unfavorable situation of urban management. Findings indicate that the highest average is related to the economic index (3.10). In the meantime, it seems that this space can improve its performance according to the existing potentials and indicators including green jobs, green investment and green taxes. The Green Infrastructure Index with its items shows that it has an average economic function with the region and has more income and also has a good infrastructure compared to other indicators with an average (2.92) but is lower than the average. Indicators for measuring the green community (2.77) Due to its age, the existence of Imamzadeh Saleh and the reliance on the market of social participation and cohesion, it has near-average conditions., Green Justice (2.10), Green Energy (1.82) are in the next ranks, respectively. Which is not suitable, especially the green energy index and its main is the lack of education and information. Due to the strategic location in this neighborhood, attention to environmental issues and the need to reform the structure of management and planning, as well as policy-making for the development of the green city is reminded. Therefore, considering the average indicators of green management, it can be said that urban management is of low quality due to the situation and potentials in Tajrish neighborhood. The results also show that the green community index explains green infrastructure and green community more than other green management indicators. In terms of infrastructure and green economy, due to the favorable situation of the residents of the neighborhood, green management can be explained by planning and reforming the structure of urban management.
Conclusion
Think of urban management as a system The implementation of green management in this system requires a dissent, democracy and the rule of law under the supervision of civic institutions. Transformation requires reforming the urban management structure from the current situation with a green approach to sustainable development. The current situation of urban management in Tajrish neighborhood has not been implemented due to the needs of its residents, the environmental conditions in this neighborhood and the residents' polls prove this claim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban management
  • Green management
  • Tajrish neighborhood
  • Sustainable development
-رﻳﺎﺣﻲ، م.، 1383. اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺒﺰ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار ﺟﻬـﺖ اﻗـﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻠﻲ و ﻓﺮاﻣﻠﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶﻣﻠﻲ دوﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻳﺮان.
-زکریا، ف.، 1384. آینده آزادی- اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، ترجمه امیر حسین نوروزی و ویراستاری خشایار دیهمی، نشر نو، 336 ص.
-مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران، 1389. سند راهبردی حوزه معماری و شهرسازی برنامه پنج ساله سوم شهرداری، دبیرخانه تدوین برنامه پنج ساله سوم.
-مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، قانون بودجه 1382 کل کشور.
-مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران، 1391. منطقه یک تهران انتشارات مرکز مطالعات شهر تهران.
-هودسنی، ه. و الوندی پور، ن.، 1395. (مطالعات شناخت منطقه یک شهرداری تهران)، مرکز مطالعات و برنامه­ریزی، شهر تهران.
 
 
 
-Boselli, B. and McGranahan, G., 2016. Latin American Green City Index, http://desa1.cejamericas.org:8080/handle/2015/2686
-Boztepe, A., 2012. Green marketing and its impact on consumer buying behavior. European Journal of Economic & Political Studies, v. 5(1), p. 61-64
-Brilhante, O. and Klaas, J., 2018. Green city concept and a method to measure green city performance over time applied to fifty cities globally: Influence of GDP, population size and energy efficiency. Sustainability, v. 10(6), p. 20-31.
-Brilhante, O., 2017. The compact city versus making room for future city expansion in the context of Nampula, Mozambique.
-Calabrese, D., Kalantari, K., Santucci, F. and Stanghellini, E., 2008. Environmental policies and strategic communication in Iran: the value of public opinion research in decisionmaking. The World Bank.
-Chen, H.S., Chen, C.Y., Chen, H.K. and Hsieh, T., 2012. A study of relationships among green consumption attitude, perceived risk, perceived value toward hydrogen-electric motorcycle purchase intention. Aasri Procedia, v. 2, p. 163-168.
-Cooke, P., 2015. Green governance and green clusters: Regional & national policies for the climate change challenge of Central & Eastern Europe. Journal of open innovation: Technology, Market, and Complexity, v. 1(1), p. 25-48.
-Costello, M.W., 2008. 13 steps to ‘green’your business. Business & Economic Review, v. 54(4), p. 26-39.
-Darnall, N., Jolley, G.J. and Handfield, R., 2008. Environmental management systems and green supply chain management: complements for sustainability? Business strategy and the environment, v. 17(1), p. 30-45.
-Department for Environment, Food and Rural Affairs., 2018. A Green Future: Our 25 Year Plan to Improve the Environment.
-Fay, M., Wang, J.Z., Draugelis, G. and Deichmann, U., 2014. Role of green governance in achieving sustainable urbanization in China. China & World Economy, v. 22(5), p. 19-36.
-Florida, R. and Davison, D., 2001. Gaining from green management: environmental management systems inside and outside the factory. California management review, v. 43(3), p. 64-84.
-Habitat, U.N., 2015. Habitat III issue papers. New York: UN Habitat. [Online] Available: http://unhabitat. org. [Accessed: 1/3/2016].
-Hall, P.G., Hall, P. and Pfeiffer, U., 2000. Urban future 21: a global agenda for twenty-first century cities. Taylor & Francis.
-Han, H., 2019. Governance for green urbanisation: Lessons from Singapore’s green building certification scheme. Environment and Planning C: Politics and Space, v. 37(1), p. 137-156.
-Hansen, R., Rall, E., Chapman, E., Rolf, W. and Pauleit, S., 2017. Urban green infrastructure planning: A guide for practitioners. Green Surge.
-House, S.A.S., 2015. This publication is licensed under the terms of the Open Government Licence v3. 0 except where otherwise stated. To view this licence, visit nationalarchives. gov. uk/doc/open-government-licence/version/3 or write to the Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU, or email: psi@ nationalarchives. gsi. gov. uk. Where we have identified any third party copyright information you will need to.
-Jabareen, Y.R., 2006. Sustainable urban forms: Their typologies, models, and concepts. Journal of planning education and research, v. 26(1), p. 38-52.
-Kautto, P., 2006. New instruments old practices? The implications of environmental management systems and extended producer responsibility for design for the environment. Business Strategy and the Environment, v. 15(6), p. 377-388.
-Kusis, J., Brokane, L. and Miltovica, B., 2017. Green governance principles in the development of environmental education infrastructure. In Economic Science for Rural Development Conference Proceedings.
-Li, W., Xu, J. and Zheng, M., 2018. Green governance: New perspective from open innovation. Sustainability, v. 10(11), p. 38-45.
- Litman, T., 2016. July. Determining optimal urban expansion, population and vehicle density, and housing types for rapidly growing cities. In Proceedings of the World Conference on Transport Research, Shanghai, China, p. 10-15.
-Mutisya, E. and Yarime, M., 2014. Moving towards urban sustainability in Kenya: a framework for integration of environmental, economic, social and governance dimensions. Sustainability science, v. 9(2), p. 205-215.
-Pace, R., Churkina, G., Rivera, M. and Grote, R., 2016. How green is a Green City? A review of existing indicators and approaches.
-Peng, Y.S. and Lin, S.S., 2008. Local responsiveness pressure, subsidiary resources, green management adoption and subsidiary’s performance: Evidence from Taiwanese manufactures. Journal of Business Ethics, v. 79(1-2), p. 199-212.
-Pierre, J., 2000. Introduction. In J. Pierre, ed. Debating Governance, p. 1-10. New York: Oxford University Press.
-Post, C., Rahman, N. and Rubow, E., 2011. Green governance: Boards of directors’ composition and environmental corporate social responsibility. Business & Society, v. 50(1), p. 189-223.
-Sen, A. and McMurrin, S., 1980. The Tanner lectures on human values. University of Utah Press, Salt Lake City, UT, p. 195-220.
-Sen, A., 2009. Economics, law, and ethics.
-Shafritz, J.M. and Borick, C.P., 2007. Introducing public policy. Recording for the Blind & Dyslexic.
-Shields, K., Langer, H., Watson, J. and Stelzner, K., 2009. European Green City Index: Assessing the environmental impact of Europe’s major cities. Siemens AG. Munich, Germany.
-Summit, E., 1992. The United Nations Conference on Environment and Development. Rio de Janeiro, p. 3-14.
-The African Green City Index, 2017. Assessing the environmental impact of Europe’s
The Green City Index, 2018, Assessing the environmental impact of Europe’s major cities, a research project conducted by the Economist Intelligence Unit, sponsored by Siemens.
-Tran, B., 2009. Green management: the reality of being green in business. Journal of Economics, Finance & Administrative Science, v. 14(27).
-Unit, E.I., 2011. Asian green city index. Retrieved April, v. 12, p. 20-35.
-Unit, E.I., 2011. US and Canada green city index. Assessing the environmental of, v. 27.
WTO, 2017. World Ecotourism Summit – Final Report in Quebec City, Canada. World Tourism Organization and the United Nations Environment Programmer. Madrid, Spain, 137 p.
-YN, W. and HY, Y., 2012. Elementary introduction to the green management of the construction in whole process. Physics procedia, v. 24, p. 1081-1085.
-Zakaria, F., 2007. The future of freedom: illiberal democracy at home and abroad (Revised Edition). WW Norton & company.