دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، 1400، صفحه 1-260 
الگوها و منابع داخلی ریزگردهای تهران

صفحه 86-107

10.48308/esrj.2022.101546

رامین رحیمی؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق


زیست‌چینه‌نگاری و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های کربونیفر زیرین زون البرز بر مبنای فرامینیفرهای بنتیک و ژئوشیمی ایزوتوپی

صفحه 166-188

10.48308/esrj.2022.101029

سیده پروین موسوی طاهر؛ ئارام بایت گل؛ نجمه اعتمادسعید؛ مهدی دارائی؛ افشین زهدی؛ جواد ربانی؛ فاطمه محمدزاده