بررسی ریزرخساره ها و محیط های رسوبی سازند قم در ناحیه قهرود (جنوب کاشان)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان

2 استاد چینه و فسیل شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

رسوبات سازند قم در ناحیه قهرود، در 45 کیلومتری جنوب کاشان به سن الیگوسن- میوسن و 325 متر ضخامت شامل آهک های نازک، متوسط تا ضخیم لایه و توده ای بوده که با ناپیوستگی فرسایشی بر روی سنگ های ولکانیکی ائوسن قرار گرفته و در انتها توسط آبرفت پوشیده شده است. بر اساس مطالعات صحرایی، ویژگی های سنگ شناسی و خصوصیات ماکروسکوپی چهار واحد سنگ چینه ای در ناحیه قهرود شناسایی گردید. با برداشت 200 نمونه از این برش، مطالعه و بررسی بافت های رسوبی، پتروگرافی و فونای موجود، 8 میکروفاسیس متعلق به دو زیر محیط دریای باز (A تا D) و لاگون (E تا H) شناسایی گردید. بر اساس تجزیه و تحلیل ریزرخساره ها و شواهد صحرایی، سازند قم در ناحیه مورد مطالعه در یک فلات باز نهشته شده است.

کلیدواژه‌ها