طبقه بندی گالی ها بر مبنای ویژگی های مورفومتریک با استفاده از تکنیک آماری چند متغیره (مطالعه موردی : فیروز کلا – نوشهر)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه جغرافیای دانشگاه مازندران

3 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

4 کارشناسی ارشد ژئوموفولوژی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس)

چکیده

یکی از اشکال فرسایش آبی، گالی‌ها می باشند که عامل تهدید کننده‌ای برای پایداری و تعادل منابع زیست محیطی محسوب می‌شوند. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق حوضه فیروزکلا است که در بخش کجور شهرستان نوشهر در استان مازندران واقع شده است. اطلاعات مربوط به مورفومتری گالی ها با تهیه نیمرخ از مقاطع عرضی و اندازه گیری عمق و عرض در مقاطع مختلف و شیب کف گالی از طریق مطالعه میدانی اقدام شد. تحلیل داده ها نیز از طریق تحلیل مولفه های اصلی صورت گرفته است. نتایج تحلیل و بررسی خصوصیات فیزیکی گالی ها بر پایه مولفه های اصلی نشان می دهد که با وجود سه فاکتور، در مجموع میزان کل توجیه واریانس برابر با 59/97 درصد می باشد. تحلیل گویای این می باشد که فاکتور 1 با توجیه بیش از 616/44 درصد واریانس کل، بیشترین همبستگی را با عمق و نسبت عرض به عمق داشته است. فاکتور 2، 646/29 درصد و فاکتور 3 نیز 328/23 درصد واریانس کل را توجیه می کند. ضریب همبستگی بین خطوط سه گانه نیز نشان می دهد که عرض با محور دوم (917/0)، عمق با محور اول (955/0)، شیب با محور سوم بصورت معکوس (890/0-) و نسبت بین عرض و عمق با محور اول بصورت معکوس (859/0-) همبستگی داشته است. به منظور طبقه بندی گالی ها در منطقه، عمق و نسبت عرض به عمق در اولویت بوده و بیشترین تاثیر را در خوشه بندی گالی ها دارد.

کلیدواژه‌ها