"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید".

هزینه چاپ مقاله مبلغ 200000 هزارتومان می باشد.

 دسترسی فوری به محتوی نشریه بصورت آزاد می باشد به این امید که پژوهشی که بصورت عمومی در دسترس باشد موجب تبادل بیشتر دانش در مقیاس جهانی می شود

شماره جاری: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، پاییز 1400، صفحه 1-241 

1. میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران

صفحه 1-21

10.52547/esrj.12.3.1

عاطفه چنارانی؛ محمد وحیدی نیا؛ سید علی آقا نباتی؛ سید ابوالفضل حسینی


3. تحلیل جنبشی و هندسی تاقدیس دالان در زاگرس میانی

صفحه 40-57

10.52547/esrj.12.3.40

سعید زارعی؛ علی اصغر مریدی فریمانی؛ سعیده کشاورز


6. محیط تکتونورسوبی نهشته‌های تبخیری-کربناته ژوراسیک پسین پهنه راور، جنوب بلوک طبس

صفحه 83-99

10.52547/esrj.12.3.83

نرگس عدالتی منش؛ ساسان باقری؛ محمد حسین آدابی؛ مصطفی قماشی؛ محمد بومری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان