دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، تابستان 1400 (مقالات پژوهشی) 
3. ارزیابی خشکسالی و تأثیرات آن بر پوشش گیاهی در مناطق جنوبی ایران

صفحه 36-49

10.52547/esrj.12.2.36

رحمان زندی؛ علیرضا انتظاری؛ محمد باعقیده؛ مریم خسرویان


9. ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی توده‌های نفوذی کلاسور (غرب کلیبر- شمال‌غرب ایران)

صفحه 124-139

10.52547/esrj.12.2.124

حمیده جوادی تازه کند؛ محسن موید؛ احمد جهانگیری؛ محمدرضا حسین زاده؛ امیر رحمانی