دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، اسفند 1400، صفحه 1-260 (مقالات پژوهشی) 
الگوها و منابع داخلی ریزگردهای تهران

صفحه 86-107

10.52547/esrj.12.4.86

رامین رحیمی؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق


زیست‌چینه‌نگاری و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های کربونیفر زیرین زون البرز بر مبنای فرامینیفرهای بنتیک و ژئوشیمی ایزوتوپی

صفحه 166-188

10.52547/esrj.12.4.166

سیده پروین موسوی طاهر؛ ئارام بایت گل؛ نجمه اعتمادسعید؛ مهدی دارائی؛ افشین زهدی؛ جواد ربانی؛ فاطمه محمدزاده