بررسی تطبیقی جهات باد و مورفولوژی تپه‌های ماسه‌ای ریگ جن

یلدا فتاحی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حمیدرضا عباسی؛ حسن احمدی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 1-17

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی نقش جهات باد بر مورفولوژی تپه­های ماسه­ای ریگ­جن پرداخته است. برای دستیابی به این هدف آمار باد ایستگاه­های سینوپتیک اطراف ریگ بررسی شد و جهت باد غالب و جهت انتقال ماسه تعیین شد. سپس به کمک بررسی عکس­های هوایی، تصاویر ماهواره­ای گوگل ارث و بازدید میدانی ضمن تعیین دقیق مرز جغرافیایی ریگ، انواع تپه­های ماسه­ای موجود ...  بیشتر