نویسنده = میر علی اصغر مختاری
تعداد مقالات: 2
1. پترولوژی و ژئوشیمی گنبد آتشفشانی ایوب انصار، جنوب خاور تکاب

دوره 9، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 103-117

10.29252/esrj.9.1.103

زهرا سبزی؛ میر علی اصغر مختاری؛ محمد ابراهیمی


2. پترولوژی و ژئوشیمی توده‌های سینیتی و گابرویی شمال معدن فسفات اسفوردی (شمال‌خاور بافق)

دوره 7، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 1-21

میر علی اصغر مختاری؛ محمد ابراهیمی؛ بیتا جاوید فخر؛ سیده طاهره نبوی شقاقی