نویسنده = یدالله یوسفی
تأثیر رشد شهر بر تغییرپذیری پارامتر دما در بابلسر

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 21-34

10.29252/esrj.9.3.21

حکیمه طالبی کناری؛ عامر نیک پور؛ یدالله یوسفی


پهنه‌بندی دمای ایران با استفاده از روش نگاشت تجزیه به مقادیر منفرد (SVD) و خوشه‌بندی فازی

دوره 8، شماره 2، خرداد 1396، صفحه 95-111

هجر سادات حسینی؛ همت اله رورده؛ جمال قاسمی؛ یدالله یوسفی


تحلیل طیفی و ناحیه‌بندی بادهای حدی ایران

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 88-100

همت الله رورده؛ یدالله یوسفی؛ جمال قاسمی