تحلیل همدیدی نقش پرفشار جنب‌ حاره‌ای عربستان و رودباد جنب حاره‌ای در خشکسالی های شدید جنوب و جنوب‌غرب ایران

حسن لشکری؛ علی اکبر متکان؛ مجید آزادی؛ زینب محمدی

دوره 8، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 141-163

چکیده
  خشکسالی یک پدیده تکرارشونده در اقلیم‌های مختلف است. وقوع این پدیده صرفاً به اقلیم‌های خشک و نیمه‌خشک محدود نمی‌شود، بلکه در اقلیم‌های مرطوب و خیلی مرطوب هم به وقوع می‌پیوندد. در این مطالعه با استفاده از داده‌های بارش سالانه 31 ایستگاه در دوره آماری (2015-1986)، پس از طی مراحل همگنی و تکمیل نواقص داده‌ها، مقادیر نمایه‌های مختلف خشکسالی ...  بیشتر