نویسنده = امیر محمد جمالی
سیلیسی‌شدن در نهشته‌های کربناته ائوسن جنوب خاور نیزار قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.48308/esrj.2023.228697.1133

دکتر عظام پناه؛ امیر محمد جمالی؛ علی مبشری؛ زهره درویش


زیست چینه‌شناسی سازند گورپی در طاقدیس اناران (ناحیه لرستان) براساس نانوفسیل‌های آهکی

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 139-161

10.29252/esrj.9.3.139

سمیرا شهریاری گرایی؛ انوشیروان لطفعلی کنی؛ حسن امیری بختیار؛ امیرمحمد جمالی